Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.pup.strzelcek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-06-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (powód: Pliki PDF, DOC itp. - Powiatowy Urząd Pracy stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Emil Szurkawski , adres e-mail: e.szurkawski@pupstrzelcekraj.grt.pl , telefon: 95-7637222.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Z prawej strony budynku Urzędu znajduje wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przy bramie wjazdowej na tylny parking jest oznaczenie wejścia. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia w najniższej kondygnacji budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w najniższej kondygnacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Dostosowanie schodów

Poruszanie między kondygnacjami odbywa się wyłącznie schodami.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

Aby ułatwić osobie niepełnosprawnej mającej trudności z samodzielnym wejściem do budynku kontakt z pracownikiem Urzędu, przy wejściu dla osób niepełnosprawnych ruchowo został zamontowany włącznik sygnalizacji dźwiękowej informujący pracowników o przybyciu osoby niepełnosprawnej. Z prawej strony budynku Urzędu znajduje wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przy bramie wjazdowej na tylny parking jest oznaczenie wejścia. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona.

Dostępność platform

W budynku brak platform przyschodowych.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym może wejść do budynków Powiatowego Urzędu Pracy.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Powiatowym Urzędzie Pracy nie można skorzystać z usług tłumacza języka migowego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2020 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 30
22 września 2020 09:13 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 09:11 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 09:10 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany