Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Kod RWA

0510 / 0511

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Skarga lub wniosek, a także załączniki w formie dokumentów (w przypadku skarg - wskazujące na błędy i zaniedbania)

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39, pok. 25 - sekretariat

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

1. do 1 miesiąca

2. do 7 dni - gdy złożono skargę lub wniosek do niewłaściwego organu – organ obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ

3. 14 dni - gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora czy radnego - art. 237 §2 kpa

Podstawa prawna

art. 227 oraz 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną – tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Nie daje to podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego.

Inne informacje

Sprawa nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26-08-2015
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2015 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 522
28 sierpnia 2015 14:22 Monika Kowalik - Aktualizacja danych sprawy.
26 sierpnia 2015 12:01 Monika Kowalik - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany