Udostępnianie danych zawartych w rejestrach publicznych

Kod RWA

0152

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39, pok. 25 - sekretariat

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28-08-2015
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2015 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 813
28 sierpnia 2015 14:22 (Monika Kowalik) - Dodanie załącznika.
28 sierpnia 2015 14:21 (Monika Kowalik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany