Stypendium na kontynuowanie nauki

Kod RWA

622

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości  (paszport, prawo jazdy),
  • wniosek bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych o przyznanie stypendium  z tytułu podjęcia dalszej nauki,
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium,
  • zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające kontynuację nauki,
  • zaświadczenie o dochodach rodziny za ostatni miesiąc w kwocie netto – zgodnie z przepisami o pomocy społecznej

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku Al. Piastów 1c

lub

Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie stypendium naukowego (nie później niż w ciągu miesiąca)

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265, z późn. zm.)

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowego trybu przyznania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2014r. poz.1189)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013.poz.267 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Wojewoda Lubuski za pośrednictwem Starosty Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

Do wypłaty stypendium niezbędne jest comiesięczne dostarczenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki oraz oświadczenie o dochodach w rodzinie.

Formularze dot. stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16-09-2015
Dokument wytworzony przez: Filia PUP w Drezdenku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arleta Jackowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2015 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1020
27 maja 2019 12:44 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
30 listopada 2015 09:14 (Monika Kowalik) - Aktualizacja danych sprawy. Dodanie formularzy
21 września 2015 13:52 (Monika Kowalik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany