Dodatek aktywizacyjny

Kod RWA

640

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Dotyczy osób bezrobotnych z prawem do zasiłku.


I. Dokumenty niezbędne do przyznania dodatku aktywizacyjnego w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy:

1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości  (paszport, prawo jazdy),

2. pisemny wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego,

3. umowę o pracę/umowę cywilnoprawną.

 

II. Dokumenty niezbędne do przyznania dodatku aktywizacyjnego w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy w wyniku skierowania przez Urząd Pracy:

1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy),

2. pisemny wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego,

3. umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy przy wynagrodzeniu niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku Al. Piastów 1c

lub

Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dodatku aktywizacyjnego (nie później niż w ciągu miesiąca)

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r.poz.149 z późn. zm.)

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowego trybu przyznania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2014r. poz.1189)

Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz.U. z 2013.poz.267 z późn. zm.)

Regulamin przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Tryb odwoławczy

Wojewoda Lubuski za pośrednictwem Starosty Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

Do wypłaty dodatku aktywizacyjnego niezbędne jest comiesięczne dostarczenie zaświadczanie o pozostawaniu w zatrudnieniu;

W przypadku zatrudnienia w wyniku skierowania przez PUP należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia.

W sytuacji krótkoterminowych umów należy dostarczać każdą umowę.

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

1. skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych, na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 1,

2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lubianej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przez zarejestrowaniem jako bezrobotny,

3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą  Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

 

Formularze do dodatku aktywizacyjnego

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16-09-2015
Dokument wytworzony przez: Filia PUP w Drezdenku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arleta Jackowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2015 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 841
28 września 2015 14:54 Monika Kowalik - Aktualizacja danych sprawy.
28 września 2015 14:34 Monika Kowalik - Aktualizacja danych sprawy.
28 września 2015 14:33 Monika Kowalik - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany