Ustalenie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku (w tym osoby niepełnosprawne)

Kod RWA

710 / 712

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

I. Obowiązkowe dokumenty dla osób ubiegających się o rejestrację:

1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (paszport, prawo jazdy);

2. numer PESEL

3. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

4. wszystkie świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień;

5. dokumenty potwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac;

6. orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności w przypadku osoby niepełnosprawnej;

7. w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkowo zaświadczenie o wysokości osiąganych wynagrodzeń brutto za poszczególne miesiące z wyłączeniem zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przypadającego przed dniem 01.01.1997r.

8. osoby, które posiadały lub posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej  (prowadziły lub zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej) przedstawiają:

- zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość oraz okresy opłacania składek na  ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

- informację z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.  o wykreśleniu działalności gospodarczej                     

9. osoby, które po ustaniu zatrudnienia pobierały zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenie rehabilitacyjne  albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, przedkładają zaświadczenie z ZUS;

10. osoby, które były zatrudnione w ramach umowy zlecenie, przedstawiają  zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy oraz informację o wysokości postawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za każdy miesiąc osobno; 

11. osoby, które wykonywały pracę w ramach umowy o dzieło przedstawiają umowy lub zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania dzieła;

12. osoby uprawione do pobierania renty rodzinnej przedkładają aktualną decyzję ZUS o wysokości pobieranego świadczenia;

13. osoby, które pobierały zasiłek stały na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przedstawiają decyzje z OPS

14. osoby zwolnione z zakładów karnych, aresztów śledczych przedstawiają:

- świadectwo zwolnienia z zakładu karnego lub aresztu śledczego

- zaświadczenie o wykonywaniu pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności z wysokością uzyskanych dochodów za każdy miesiąc pracy,

- postanowienie Sądu o odbywaniu kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego.


UWAGA!!!
Rejestracji osób ubiegających się o zarejestrowanie jako bezrobotne nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia prawdziwości przekazanych danych (podstawa prawna § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy- Dz. U. z 2012 r. nr 1299).


II. Obowiązkowe dokumenty do rejestracji osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku po powrocie z krótkotrwałego zatrudnienia/ innej pracy zarobkowej/pozarolniczej działalności gospodarczej:

1. dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości (paszport, prawo jazdy),

2. świadectwo pracy/zaświadczenie o wykonywaniu innej pracy zarobkowej/informację z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej o prowadzeniu działalności gospodarczej.


III. Obowiązkowe dokumenty niezbędne do wyrejestrowania z PUP:

1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (paszport, prawo jazdy),

2. oświadczenie o wyrejestrowaniu,

3. umowa o pracę, inne umowy cywilnoprawne, informacja z CEDIG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

4. decyzja o nabyciu prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,

5. decyzja o pobieraniu nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub wychowawczego,

6. decyzja o pobieraniu zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej,

7. zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowe,

8. dokument potwierdzający podleganie na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników),

9. dokument o odbywaniu kary pozbawienia wolności lub tymczasowym aresztowaniu (nie dotyczy kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego),

10. inne dokumenty powodujące utratę statusu osoby bezrobotnej wynikający z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku Al. Piastów 1c

lub

Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie:

1. po zarejestrowaniu wydanie decyzji administracyjnej nadającej status bezrobotnego i przyznanie lub odmowę prawa do zasiłku (nie później niż w ciągu miesiąca);

2. po złożeniu dokumentów z prośbą o wyrejestrowanie decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej (nie później niż w ciągu miesiąca)

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r.poz.149 z późn.zm.)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r. poz.1299)

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowego trybu przyznania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( Dz.U. z 2014r. poz.1189)

Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz.U. z 2013.poz.267 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Wojewoda Lubuski za pośrednictwem Starosty Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Istnieje możliwość rejestracji przez Internet - złożenie wniosku na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej www.praca.gov.pl

 

Istnieje możliwość złożenia wniosku o pozbawienie statusu bezrobotnego na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej www.praca.gov.pl

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16-09-2015
Dokument wytworzony przez: Filia PUP w Drezdenku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arleta Jackowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 754
28 września 2015 15:04 Monika Kowalik - Aktualizacja danych sprawy.
28 września 2015 14:53 Monika Kowalik - Aktualizacja danych sprawy.
28 września 2015 14:52 Monika Kowalik - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany