Rejestracja osób poszukujących pracy (w tym osoby niepełnosprawne)

Kod RWA

711 / 712

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Obowiązkowe dokumenty dla osób ubiegających się o rejestrację:

1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (paszport, prawo jazdy);

2. numer PESEL;

3. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

4. wszystkie świadectwa pracy

5. dokumenty potwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac;

6. orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności w przypadku osoby niepełnosprawnej;

7. dokumenty uprawniające do nabycia statusu osoby poszukującej pracy (umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne, decyzje o pobieraniu świadczeń z ZUS,OPS i wszelkie inne dokumenty pozbawiające możliwość nabycia statusu osoby bezrobotnej).


UWAGA!!!

Rejestracji osób ubiegających się o zarejestrowanie jako poszukujące pracy nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia prawdziwości przekazanych danych (podstawa prawna § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy- Dz. U. z 2012 r. nr 1299).

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku Al. Piastów 1c

lub

Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie - wydanie informacji o włączeniu do ewidencji osób poszukujących pracę (nie później niż w ciągu miesiąca).

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r. poz.149 z późn. zm.)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r. poz.1299)

Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz.U. z 2013.poz.267 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Istnieje możliwość rejestracji przez Internet - złożenie wniosku na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej www.praca.gov.pl

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16-09-2015
Dokument wytworzony przez: Filia PUP w Drezdenku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arleta Jackowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 589
28 września 2015 15:03 Monika Kowalik - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany