Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny osoby zarejestrowanej jako osoba bezrobotna

Wymagane dokumenty

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rodziny osoby ubezpieczonej,  jeżeli nie mają własnego tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem ani nie podlegają temu ubezpieczeniu na podstawie przepisów o koordynacji.

Członkiem rodziny, zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy zdrowotnej, jest:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

Wnuk może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez dziadków tylko w przypadku, gdy żaden  z rodziców nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie jest osobą uprawnioną do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek, albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

Utratę statusu członka rodziny powoduje w szczególności nabycie „własnego” tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej, zarejestrowanie jako bezrobotny).

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów. Z kolei dla osób, które ukończyły szkołę wyższą, prawo do korzystania z opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty osoby bezrobotnej

2. W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego współmałżonka - akt małżeństwa i numer PESEL

3. W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka:

- akt urodzenia i numer PESEL

- w przypadku dziecka między 18 a 26 rokiem życia - w przypadku kontynuowania nauki zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o kontynowaniu nauki

- w przypadku dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi

4. W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego wnuka - akt urodzenia wnuka, akt urodzenia rodzica tego wnuka, numer PESEL

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku Al. Piastów 1c

lub

Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Niezzwłocznie - członek rodziny podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia zgłoszenia przez osobę uprawnioną.

PUP w Strzelcach Kraj. przekazuje dokumenty zgłoszeniowe członka rodziny do ZUS w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21-03-2016
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2016 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 427
21 marca 2016 11:24 Monika Kowalik - Dodanie załącznika.
21 marca 2016 11:24 Monika Kowalik - Dodanie załącznika.
21 marca 2016 11:24 Monika Kowalik - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany