Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Kod RWA

412

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 Druki do pobrania pupstrzelcekraj.grt.pl

-   oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego (w przypadku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej);

-   oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 -    ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

 -    kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

 -     dowód wpłaty.

 

Miejsce złożenia dokumentów

1.   Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Wolności 39

2.  Drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl.      Wnioski składane elektronicznie winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opłaty

Opłatę w wysokości 30 zł należy uiścić na rachunek nr:

numer konta bankowego w Banku PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne
w Zielonej Górze: Powiat Strzelecko – Drezdenecki
46 1020 5402 0000 0102 0363 5034

 

Wpłatę należy uiścić za każdego cudzoziemca. Na dowodzie wpłaty powinny znaleźć się dane pracodawcy. W opisie musi znajdować się:

1.) imię i nazwisko cudzoziemca oraz

2.) odpowiednio: „oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi”

Termin i sposób załatwienia

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

- cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy) lub cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w zawodzie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 oraz

 

-    praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością określoną w przepisach wydanych na podstawie 90 ust. 9 – praca sezonowa oraz

-   okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

-        podjęciu pracy prze cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;

-        niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

 

Podstawa prawna

 -        ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.),

 -        Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345),

 -        Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r.w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349),

 -        Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017r. poz. 2350).

 -        Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017r. poz. 2348 z późn.zm.),

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2019 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 223
27 maja 2019 11:56 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
24 maja 2019 15:27 (Emil Szurkawski) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany