Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • Ewidencja Zarządzeń Dyrektora PUP w Strzelcach Kraj.;
 • Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków PUP;
 • Ewidencja umów cywilno-prawnych (w tym w sprawach zamówień publicznych);
 • Rejestr wzorów pieczęci urzędowych;
 • Ewidencja zasobu składnicy akt;
 • Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • Komputerowa ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • Rejestry wydanych zaświadczeń;
 • Rozpatrywanie odwołań;
 • Rejestry wydanych decyzji;
 • Rejestr ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy;
 • Rejestr osób skierowanych w ramach zgłoszonych ofert;
 • Rejestr ofert pracy EURES;
 • Baza danych osób zainteresowanych podejmowaniem pracy w ramach ofert EURES;
 • Rejestr ofert pracy za granicą;
 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu za granicą i opłacaniu z tego tytułu składki na Fundusz Pracy;
 • Rejestr pracodawców;
 • Rejestr zwolnień grupowych;
 • Rejestr osób aktywnie poszukujących pracy;
 • Rejestr umów o zorganizowanie prac interwencyjnych;
 • Rejestr osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
 • Rejestr umów o zorganizowanie robót publicznych;
 • Rejestr osób zatrudnionych w ramach robót publicznych;
 • Rejestr umów o zorganizowanie stażu;
 • Rejestr osób skierowanych do odbycia stażu;
 • Rejestr umów o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych;
 • Rejestr osób skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych;
 • Rejestr umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Rejestr umów o przyznanie refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
 • Rejestr szkoleń indywidualnych i grupowych osób bezrobotnych;
 • Rejestr szkoleń dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON;
 • Rejestr zamówień publicznych dot. szkoleń;
 • Rejestr umów z pracodawcami dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych na utworzonych miejscach pracy;
 • Rejestr umów z pracodawcami dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przystosowanych, tworzonych lub istniejących stanowiskach pracy;
 • Rejestr osób biorących udział w szkoleniu z zakresu Klubu Pracy;
 • Rejestr osób biorących udział w zajęciach aktywizacyjnych w Klubie Pracy;
 • Rejestr porad indywidualnych z poradnictwa zawodowego;
 • Rejestr porad grupowych z poradnictwa zawodowego;
 • Rejestr udzielonych indywidualnych informacji zawodowych;
 • Rejestr skierowań bezrobotnych na badania lekarskie.

Ponadto Urząd prowadzi składnicę akt zawierającą dokumentację dotyczącą bezrobotnych i poszukujących pracy, pracodawców oraz spraw kadrowych i księgowych Urzędu.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20-12-2012
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2012 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1201
20 grudnia 2012 12:34 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany