Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach publicznych

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach publicznych

Dane zgromadzone w prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji – wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.
 
Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w §2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692).
 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Udostępnienie następuje w formie zgodnej z wnioskiem o ile środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. umożliwiają przekazanie w sposób o jaki wnioskował uprawniony. Jeżeli rejestr publiczny nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. decyduje o innej formie udostępnienia, podając uzasadnienie tego stany rzeczy.

Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych.
 
Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.

Wnioski  należy składać w sekretariacie  (I piętro, pokój nr 25). Druk wniosku zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20-12-2012
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2012 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 3176
20 grudnia 2012 12:33 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [wniosek_o_udostepnienie_danych_zgrmadzonych_w_rejestrze_publicznym.pd f] do dokumentu.
20 grudnia 2012 12:33 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany