Zakres działania i kompetencje

Zakres działania i kompetencje

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty powiatu w zakresie polityki rynku pracy.

 

Funkcjonowanie rad zatrudnienia reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. 2004r. Nr 224, poz. 2281).

 

Ustawa stanowi, że polityka rynku pracy, realizowana przez władze publiczne, oparta jest na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Jedną z form takiej współpracy jest działalność rad zatrudnienia, podejmowana na szczeblu centralnym (Naczelna Rada Zatrudnienia), województwa (wojewódzkie rady zatrudnienia) i powiatu (powiatowe rady zatrudnienia).

 

Do zakresu działania powiatowych rad zatrudnienia należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 7. delegowanie przedstawiciela do wojewódzkiej rady zatrudnienia;
 8. opiniowanie form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Powiatowe rady zatrudnienia opiniują ponadto programy specjalne, w tym: 

 1. celowość ich realizacji, biorąc pod uwagę w szczególności:proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.
  1. liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób,
  2. zakładane rezultaty programu specjalnego, z podaniem mierników i trybu dokonania oceny,
  3. koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 2. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

 1. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 4. jednostek samorządu terytorialnego;
 5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08-03-2013
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2013 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1110
08 marca 2013 13:40 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu.
08 marca 2013 13:39 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany