Formularz zgłoszeniowy kandydata w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2016-2020

Wybierz rok

Formularz zgłoszeniowy kandydata w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2016-2020

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) w skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej...

Zatrzymaj banner przewijany