Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Zawiadmonienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla CAZ

Dotyczy postępowania: DO-0420-2/ES/2010
DO-0420-2c/ES/2010
  
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zamawiający (Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.) uprzejmie informuje, iż   w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu informatycznego dla CAZ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Wykonawca najkorzystniejszej oferty tj. ATIM – Systemy kopiujące Jacek Cieśliński, ul. Św. Wawrzyńca 1c/2,         60-539 Poznań w dniu 20 grudnia 2010r. uchylił się  od zawarcia umowy w sprawie w/w zamówienia publicznego.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe „GOBIT”, ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp., która uzyskała 9,30 punktów i jest najkorzystniejsza spośród pozostałych złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

 

Dotyczy postępowania: DO-0420-2/ES/2010
DO-0420-2b/ES/2010                                   
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający (Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.) działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759   z późn. zm.) uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego        na zakup i dostawę sprzętu informatycznego dla CAZ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. została wybrana oferta nr 3 złożona przez ATIM – Systemy kopiujące Jacek Ciesielski, ul. Św. Wawrzyńca 1c/2, 60-539 Poznań.    
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodna z treścią SIWZ oraz najkorzystniejsza pod względem jedynego kryterium – ceny. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 10 pkt (Cena brutto oferty: 52 582,00 zł).
Poniższa tabela przedstawia punktację przyznaną ofertom złożonym w w/w postępowaniu:
Nazwa zadania
Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Punktacja przyznana w każdym kryterium oraz punktacja łączna.
 
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla CAZ
 
ATIM – Systemy kopiujące Jacek Ciesielski
/oferta nr 3/
 
ul. Św. Wawrzyńca 1c/2,
60-539 Poznań.
 
 
Cena: 10,00 pkt
Ogółem: 10,00 pkt
 
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla CAZ
 
HARDSOFT
TELEKOM
/oferta nr 2/
 
ul. Namysłowska 17/19
66-166 Poznań.
 
Cena: 6,22 pkt
Ogółem: 6,22 pkt
 
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla CAZ
 
Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe
„GOBIT”
mgr Janusz Panasiuk
/oferta nr 1/
 
ul. Walczaka 20
66-400 Gorzów Wlkp.
 
Cena: 9,30 pkt
Ogółem: 9,30 pkt
 
.
 
 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2012 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1654
16 lutego 2012 09:44 Emil Szurkawski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany