Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki - szkolenie pracowników

Strzelce Krajeńskie: Obsługa oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi
Numer ogłoszenia: 247544 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238248 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631140, faks 095 7637216.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników PUP w Strzelcach Kraj. pn. Obsługa oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. 1. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności: a) obsługę osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) b) rodzaje niepełnosprawności i ich znaczenie c) współpraca między pracownikami różnych działów (stanowisk) w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych m.in. pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia, stanowisko ds. staży, stanowisko ds. refundacji i dotacji, stanowisko ds. ewidencji, stanowisko ds. projektów (z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi) d) organy orzekające o stopniach niepełnosprawności 2. Liczba osób uczestnicząca w szkoleniu: 20 osób - jedna grupa szkoleniowa (16 osób - FP, 4 osoby -EFS) 3. Termin wykonania zamówienia: 29.08.2011r - 30.08.2011r. - łącznie 14 godzin zegarowych po 7 godzin w każdym dniu. 4. Godziny szkolenia: od 8:00 do 15:00 każdego dnia (z przerwami: jedna 20- minutowa i jedna 15-minutowa) 5. Miejsce szkolenia: Strzelce Kraj. (miejsce powinno być oznaczone logiem PO KL i logotypem Unii Europejskiej, z uwagi na współfinansowanie szkolenia ze środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). 6. Wykonawca organizujący szkolenie winien zapewnić salę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w szkoleniu i zapewnić sprzęt (tj. rzutnik do prezentacji multimedialnej, laptop oraz tablicę flipchart), materiały dydaktyczne w formie skryptów (4 sztuki materiałów muszą zawierać logo PO KL i logotyp Unii Europejskiej, które będą oznaczać współfinansowanie w ramach EFS) oraz materiały biurowe (tj. notatnik, długopis). Materiały biurowe i dydaktyczne po ukończonym szkoleniu przejdą na własność uczestników szkolenia. 7. W koszt szkolenia nie wlicza się noclegu pracowników urzędu. 8. Wykonawca winien zapewnić odpowiednie warunki lokalowe spełniające wymagania bhp i ppoż. 9. W miejscu szkolenia powinien być zapewniony dostęp do łazienki. 10. Wykonawca zapewnia catering w każdym dniu szkolenia tj. kawa, herbata (w tym: cukier, cytryna, mleko), kanapki, woda niegazowana. 11. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem wszystkich uczestników szkolenia. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia. W razie zaistnienia wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. Koszt ubezpieczenia NNW należy uwzględnić w preliminarzu kosztów oraz w całkowitym koszcie szkolenia. 12. Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom szkolenia zaświadczeń bądź certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu: 20 sztuk, w tym 4 sztuki powinny być oznaczone logo EFS oraz Unii Europejskiej (współfinansowane z EFS)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Profesjonalizm kadry kluczem do sukcesu projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Piorytet IV Rynek pracy otwarty dla wszystkich . Działanie 6.1., Poddz. 6.1.2.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Premium Consulting Mariusz Łodyga, ul. Garbary 71/147, 61-758 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 14800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14800,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników PUP w Strzelcach Kraj. pn. Obsługa oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, która będzie udzielana w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm), w związku z art. 5 ust. 1a pkt 4 cyt. w/w ustawy dotyczącym uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Na przedmiot zamówienia składa się usługa o charakterze niepriorytetowym t.j. usługa szkolenia personelu (kod CPV: 80511000-9) należąca do kategorii 24 - usługi edukacyjne i szkoleniowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010r. Nr 12, poz. 68), w ramach kategorii 24 zalicza się usługi ujęte kodami CPV: od 80100000-5 do 80660000-8 (z wyjątkiem 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu EFS pn. Profesjonalizm kadry kluczem do sukcesu priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie oraz zgodnie z programem lokalnego rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. W projekcie EFS i w/w programie określono harmonogram realizacji szkolenia, który obejmuje miesiące lipiec i sierpień. Zamawiający w lipcu 2011r. przeprowadził postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Przepisy art. 5 ust. 1a ustawy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm) zezwalają na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki bez konieczności zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 ustawy, w przypadku usług o charakterze niepriorytetowym określonych w przepisach cytowanego wyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Wskazane zamówienie jest usługą niepriorytetową i dotyczy sytuacji, w której zastosowanie innego trybu niż zamówienie z wolnej ręki mogłoby skutkować okolicznością uniemożliwienia terminowej realizacji zadań, a tym samym spowodowałoby nie zachowanie założeń wynikających z harmonogramu ujętym w projekcie pn. Profesjonalizm kadry kluczem do sukcesu oraz programie lokalnego rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Uzasadnienie prawne: Zamawiający uznaje zasadne udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 66 w zw. z art. 5 ust 1a pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2012 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1950
16 lutego 2012 10:12 Emil Szurkawski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany