Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz o Wykonawcach wykluczonych w postępowaniu CAZ-SK.6340.2.2013.M.Kap.

Strzelce Kraj., dnia 20.05.2013 r.

 

Dotyczy postępowania: CAZ-SK.6340.2.2013.M.Kap.

 

ZAMAWIAJĄCY

POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI - Powiatowy Urząd Pracy

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

Tel. (095) 763 11 40, fax (095) 763 42 16

e-mail: zist@praca.gov.pl, http://bip.pup.strzelcek.pl 

 

Zamawiający Powiat Strzelecko-Drezdenecki – Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz o Wykonawcach wykluczonych z postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: „Drwal – pilarz leśny” dla 5 osób bezrobotnych i poszukujących pracy  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.”

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez: Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o., ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna z treścią SIWZ oraz najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów – 95,00 pkt.

 

Poniższa tabela przedstawia punktację przyznaną wszystkim ofertom złożonym w w/w postępowaniu przetargowym:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena

(max 80)

Kryterium doświadczenie (max 15)

Kryterium jakość (max 5)

Razem (max 100)

1.

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

80,00

10,00

5,00

95,00

2.

„RARA AVIS” Sebastian Wachowiak Rogoziniec 115/4/5, 66-210 Zbąszynek

71,30

5,00

5,00

81,30

 

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-05-20
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2013 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 1613
20 maja 2013 13:52 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu.
20 maja 2013 13:50 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu.
20 maja 2013 13:47 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany