Ogłoszenie o naborze - archiwum

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Pośrednika pracy-stażysty

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 902) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pośrednika pracy-stażysty w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

 

Informacje dotyczące pracodawcy:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Aleja Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj.

tel. 095-7631140

 

Informacje dotyczące wolnego stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska: Pośrednik pracy – stażysta

Liczba wolnych miejsc zatrudnienia: 1 miejsce

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Przewidywana data zatrudnienia: 24 sierpnia 2016r.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 1 etat, w budynku przy Alei Wolności 39
  w Strzelcach Kraj.
 2. Bezpieczne warunki pracy, w budynku nie występują uciążliwe czy szkodliwe warunki pracy. Budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim między piętrami.
 3. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 4. Stanowisko pracy związane z użytkowaniem sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.
 5. Stanowisko pracy związane z obsługą klienta.
 6. Praca jednozmianowa w godz. 730 – 1530 w podstawowym systemie czasu pracy.


Rodzaj wykonywanej pracy na w/w stanowisku:

1. Współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.

2. Współdziałanie z instytucjami rynku pracy.

3. Sporządzanie sprawozdań z zakresu współpracy z pracodawcami, realizowania ofert pracy i innych danych statystycznych.

4. Wykonywanie czynności w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy w odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

5. Aktualizacja treści dotyczących usług pośrednictwa pracy na stronie internetowej urzędu.

6. Wykonywanie zadań w ramach sieci EURES.

7. Wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem oraz rejestrowaniem oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

8. Pełnienie funkcji doradcy klienta instytucjonalnego, do zadań którego należy stała współpraca z pracodawcą lub innym podmiotem, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy stosowane do pracodawców, w zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy, w tym:

1) Ustalanie potrzeb klienta:

a)      nawiązanie kontaktu z klientem,

b)      pozyskiwanie informacji o jego sytuacji i potrzebach, w szczególności
o możliwościach zatrudnienia nowych pracowników (w tym w formie zatrudnienia subsydiowanego), miejscach stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych oraz o wymaganych od kandydatów do pracy kwalifikacjach, uprawnieniach czy umiejętnościach.

2) Informowanie o możliwej pomocy ze strony urzędu pracy – prezentowanie klientowi wszystkich form wsparcia przewidzianych ustawą, które mogą być zastosowane w jego przypadku.

3) Ustalenie z klientem warunków współpracy, w tym:

a)      częstotliwości i formy kontaktów,

b)      osób upoważnionych do stałych kontaktów,

c)      ogólnych warunków kierowania bezrobotnych do pracodawców, którzy zgłosili ofertę pracy,

d)     ustalanie z innymi pracownikami urzędu możliwości udzielenia innej pomocy oczekiwanej przez klienta (np. możliwości organizowania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, otrzymania wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeszkolenia bezrobotnych zgodnie z zamówieniem pracodawcy) i przekazywanie pracodawcy ustaleń w tym zakresie.

4) Realizowanie zadań związanych z udzielaniem klientowi pomocy:

a)      pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy,

b)      przyjmowanie ofert pracy i pomaganie klientowi w trakcie składania ofert pracy np. w uzupełnieniu wszystkich wymaganych przepisami informacji oraz wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości klienta,

c)      wprowadzanie ofert pracy do systemu komputerowego SyriuszStd

d)     upowszechnianie ofert pracy w CBOP oraz w inny sposób przewidziany przepisami,

e)      organizowanie dla klienta giełd pracy,

f)       zapraszanie klienta do udziału w targach pracy,

g)      ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy np. umawianie terminów spotkań.

5) Prowadzenie dokumentacji w zakresie współpracy z klientem:

a)      zakładanie karty pracodawcy,

b)      aktualizacja danych klienta,

c)      uzupełnianie karty o działania własne.


Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zadań.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 4. Co najmniej pięć miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego w zakresie pośrednictwa pracy.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 8. Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 9. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu.
 10. Obsługa programu SyriuszSTD i PSZ.eDok.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. Umiejętność planowania i organizowania pracy.
 2. Umiejętność współpracy, komunikatywność.
 3. Odpowiedzialność, decyzyjność, elastyczność i uczciwość.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2016r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: powyżej 6%


Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny,

-          kwestionariusz osobowy ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy) – wzór w załączeniu,

-          dokumenty poświadczające wykształcenie,

-          zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

-          świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż zawodowy, w tym również zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia),

-          w przypadku posiadania orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności – kserokopia orzeczenia,

-          oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe”  (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę),

-          oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 902)”,

-          oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

-          oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie”.

 

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz listu motywacyjnego i kwestionariusza osobowego – oryginały). List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2016r. (włącznie) osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 pokój nr 25 lub drogą pocztową na adres jw. (liczy się data wpływu do PUP), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze pośrednika pracy-stażysty”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP (http://bip.pup.strzelcek.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu dnia 05 sierpnia 2016r.

 

W dniu 17 sierpnia 2016r. nastąpi komisyjne otwarcie złożonych ofert. Informacje o kandydatach, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu oraz o kandydatach, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze będą udzielane dnia 18 sierpnia 2016r. w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie PUP w Strzelcach Kraj. przy Alei Wolności 39 I piętro pokój nr 28. Kandydaci są zobowiązani zgłosić się osobiście do urzędu w celu zasięgnięcia w/w informacji.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 22 sierpnia 2016r.

W przypadku nie odebrania dokumentów aplikacyjnych w wyznaczonym terminie, dokumenty te przechowywane są w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru, a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.

 

                                                                                                                         DYREKTOR URZĘDU

/-/mgr Marlena Płotecka

Strzelce Kraj., dn. 05 sierpnia 2016r.                                     

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05-08-2016
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2016 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 605
05 sierpnia 2016 14:34 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
05 sierpnia 2016 13:18 Monika Kowalik - Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)
05 sierpnia 2016 13:18 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany