Zaproszenia do składania ofert - archiwum

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro dotyczące dostawy sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych oraz dodatków do sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

 

Strzelce Kraj., dnia 02.07.2013 r.

 

DO.0420.1.2013.M.Kap.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

 

Zamawiający tj. Powiat Strzelecko – Drezdenecki Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej,  pakietów oprogramowania i systemów informatycznych oraz dodatków do sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

 

Zamawiający: 

Zamawiający:

Powiat Strzelecko – Drezdenecki

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Adres:

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

REGON:

211027381

NIP:

599-25-92-376

Osoby upoważnione do kontaktów:

Pytania należy kierować w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych ustawowo) w godz. od 7:30 do 15:30

 

Marek Kapiczak

tel.: (95) 763 16 61

faks: (95) 763 72 16

e-mail: m.kapiczak@pupstrzelcekraj.grt.pl

 

Emil Szurkawski – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

tel.: (95) 763 72 22 lub 508 266 646

faks: (95) 763 72 16

Strona www:

http://bip.pup.strzelcek.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie podzielono na 7 zadań częściowych:

1) Część I: ESET NOD32 BE CLIENT

2) Część II: Microsoft Office 2010

3) Część III: Macierz dyskowa

4) Część IV: Sprzęt komputerowy

5) Część V: Części, akcesoria i wyroby do komputerów

6) Część VI: Monitor kolorowy LCD 42

7) Część VII: Drukarka laserowa monochromatyczna wraz z kablem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części w załączniku nr 1 do zapytania.

 

Forma oferty 

1) Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu ofertowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

2) Informacja o oferowanym produkcie, musi określać dokładne parametry/cechy oferowanego produktu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz musi być sporządzona na formularzu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a – 3g do zapytania, w zależności od części, na którą Wykonawca będzie składał swoją ofertę.

3) Do oferty należy dołączyć zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 4  do zapytania.

4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.

5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6) Do oferty należy dołączyć dokument lub dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o ile uprawnienie to nie wynika z treści innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

7) Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6, do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8) W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

9) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

10) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,  w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

11) Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13)  Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:

 

nazwa (firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Al. Wolności 39

66-500 Strzelce Kraj., pokój 25

 

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej

równowartości 14.000 euro

 

Oferta na: Dostawę sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej,  pakietów oprogramowania i systemów informatycznych oraz dodatków do sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

 

Nie otwierać przed 09.07.2013r. godz. 09:15


Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., w sekretariacie – pokój nr 25 (I piętro) w dniach i godzinach urzędowania Powiatowego Urzędu Pracy, najpóźniej w terminie do dnia 09.07.2013 r. do godziny 09:00. Godziny pracy sekretariatu: 07:30 do 15:30.

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

3) Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda oferta zostanie opatrzona: dokładnym terminem przyjęcia tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której oferta została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2013 r. o godzinie  09:15 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39, pokój  nr 7.

5) Otwarcia ofert dokona komisja powołana odrębnym zarządzeniem Dyrektora PUP.

 

Sposób obliczenia ceny oferty 

1) W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania), Wykonawca zobowiązany jest skalkulować i podać, dla każdej części zamówienia oddzielnie, na którą składa swoją ofertę:

a) „Cenę jednostkową netto” (kolumna 3 tabeli) – podając cenę jednostkową netto za każdy jeden produkt określony odpowiednio w kolumnie 2 tabeli;

b) „Cenę jednostkową brutto” (kolumna 4 tabeli) – podając cenę jednostkową brutto za każdy jeden produkt określony odpowiednio w kolumnie 2 tabeli;

c) „Wartość brutto” (kolumna 6 tabeli) – stanowiącą iloczyn: „Liczby produktów” określonych przez Zamawiającego oraz „Ceny jednostkowej brutto”;

d) „Łączną wartość brutto dostawy” (ostatni wiersz kolumny 6 tabeli) – stanowiącą sumę wszystkich „Wartości brutto”, obliczonych w sposób określony w ppkt b.

2) Ceny brutto, dla każdej części oddzielnie, należy skalkulować z uwzględnieniem wszystkich czynników mających na nie wpływ. Ceny brutto dostawy, obejmować muszą w szczególności: wszystkie wymagania Zamawiającego, dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w danej części postępowania, podatek VAT według obowiązującej stawki, koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu i rozładunku) oraz ewentualne upusty, rabaty i inne podatki.

3) Do porównania ofert, Zamawiający przyjmie „Łączną wartość brutto dostawy”, dla każdej części zamówienia oddzielnie, (określoną w załączniku nr 2 do zapytania).

4) „Łączna wartość brutto dostawy”, dla poszczególnych części zamówienia, stanowi maksymalne wynagrodzenie, które Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy z tytułu należytej oraz zgodnej z zapytaniem cenowym i obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.

5) Nie uwzględnienie przez Wykonawcę, wszystkich kosztów mających wpływ na realizację zamówienia w danej części, nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.

6) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

7) Ceny netto oraz brutto muszą być wyrażone w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

8) Ceny netto oraz brutto należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do zasady określonej w § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 360).

9) Zamawiający w szczególności poprawi w ofercie cenowej Wykonawcy (załącznik nr 2 do zapytania) omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, w następujący sposób:

a) jeżeli obliczona „Wartość brutto” (kolumna 6 tabeli) nie odpowiada iloczynowi „Ceny jednostkowej brutto” (kolumna 4 tabeli) oraz „Liczby produktów” (kolumna 5 tabeli), przyjmuje się, że prawidłowo podano „Cenę jednostkową brutto” oraz „Liczbę produktów w sztukach”;

b) jeżeli obliczona „Łączna wartość brutto dostawy” nie odpowiada sumie wszystkich „Wartości brutto” (kolumna 6 tabeli), przyjmuje się, że prawidłowo podano „Wartość brutto” dla poszczególnych produktów.

10) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe, zgodnie z pkt 9, uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty 

1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

2) Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

                                Najniższa oferowana cena

                  C=   ------------------------------------------   x 100 x 100%

                                   Cena badanej oferty

3) Ocena ofert zostanie dokonana w każdej części postępowania oddzielnie.

4) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert             i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5) Zamawiający poprawi w tekście oferty, oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6) Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu. Za najkorzystniejszą w danej części postępowania, zostanie uznana oferta nie odrzucona, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium. Punkty przyznane w kryterium oceny ofert, zaokrąglane będą do drugiego miejsca po przecinku.

 

Załączniki do zapytania:

1) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

2) Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

3) Załącznik nr 3a-3g - informacja o oferowanym produkcie

4) Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-07-02
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak, Emil Szurkawski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2013 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 17245
02 lipca 2013 09:05 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr__wzor_umowy.doc] do dokumentu.
02 lipca 2013 09:04 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3g.doc] do dokumentu.
02 lipca 2013 09:04 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3f.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany