Zaproszenia do składania ofert - archiwum

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro dotyczącego dostawy, wdrożenia, przeszkolenia użytkowników i utrzymania platformy komunikacyjnej umożliwiającej dwukierunkową wymianę danych o wspólnych beneficjentach Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych obsługujących świadczenia rodzinne.

Strzelce Kraj., dnia 03.09.2013 r.

DO.0420.3.2013.M.Kap.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

  

Zamawiający tj. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro dotyczącego dostawy, wdrożenia, przeszkolenia użytkowników i utrzymania platformy komunikacyjnej umożliwiającej dwukierunkową wymianę danych o wspólnych beneficjentach Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych obsługujących świadczenia rodzinne.

 

Zamawiający:

 

Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Adres:

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

REGON:

211027381

NIP:

599-25-92-376

Osoby upoważnione do kontaktów:

Pytania należy kierować w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych ustawowo) w godz. od 7:30 do 15:30

 

Marek Kapiczak

tel.: (95) 763 16 61

faks: (95) 763 72 16

e-mail: m.kapiczak@pupstrzelcekraj.grt.pl

 

Emil Szurkawski – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

tel.: (95) 763 72 22 lub 508 266 646

faks: (95) 763 72 16

Strona www:

http://bip.pup.strzelcek.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części w załączniku nr 1  do zapytania.

 

Pozostałe informacje ważne dla Zamawiającego 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2) Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4) Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 09.09.2013 r. do godz. 1200.

5) Dopuszcza się złożenie oferty:

    a) w formie pisemnej na adres Powiatowy Urząd Pracy Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.,

    b) za pośrednictwem faksu (95) 763 72 16,

    c) za pośrednictwem poczty elektronicznej zist@praca.gov.pl

6) Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda oferta zostanie opatrzona: dokładnym terminem przyjęcia tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której oferta została przyjęta.

7) Nie uwzględnienie przez Wykonawcę, wszystkich kosztów mających wpływ na realizację zamówienia, nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.

8) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

9) Ceny netto oraz brutto muszą być wyrażone w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

10) Ceny netto oraz brutto należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do zasady określonej w § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 360).

11) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

12) Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

                                Najniższa oferowana cena

                  C=   ------------------------------------------   x 100 x 100%

                                   Cena badanej oferty

13) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14) Zamawiający poprawi w tekście oferty, oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu. Za najkorzystniejszą w danej części postępowania, zostanie uznana oferta nie odrzucona, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium. Punkty przyznane w kryterium oceny ofert, zaokrąglane będą do drugiego miejsca po przecinku.

 

Załączniki do zapytania:

Załącznik nr 1 - przedmiotu zamówienia

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-09-03
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak, Emil Szurkawski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2013 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 1218
03 września 2013 11:33 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2013 11:30 Marek Kapiczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany