Zaproszenia do składania ofert - archiwum

Zaproszenie do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczącego bankowej obsługi urzędu w latach 2016-2018

 

 

DO.261.30.2015.KM

            Strzelce Kraj., dnia 17.11.2015 r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

pn. „Bankowa obsługa Funduszu Pracy, budżetu i funduszy celowych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP w Drezdenku, zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych – bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, w latach 2016 – 2018”

 

Zamawiający

Zamawiający

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Adres

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

REGON

211027381

NIP

599-25-92-376

Osoba upoważniona do kontaktów

Pytania należy kierować w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych ustawowo) w godz. od 7:30 do 15:30

 

Monika Kowalik

tel.: (95) 763 72 18

faks: (95) 763 72 16

e-mail: m.kowalik@pupstrzelcekraj.grt.pl

 

Gabriela Wierzbicka – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia tel.: (95) 763 72 14 faks: (95) 763 72 16

Telefon

(95) 763 11 40

Faks

(95) 763 72 16

e-mail

zist@praca.gov.pl

Strona www

https://bip.pup.strzelcek.pl

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi bankowej Funduszu Pracy, budżetu i funduszy celowych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP w Drezdenku, zapewniając prowadzenie rachunków bankowych – bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, w latach 2016 – 2018. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Termin wykonania

01.01.2016 – 31.12.2018 (3 lata)

Miejsce wykonania zamówienia

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39

Kod CPV

CPV 66110000-4 – usługi bankowe

 

Oferta

Wymagana zawartość oferty

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty
i oświadczenia:

1)      Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

2)      Zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 128).

3)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4)      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5)      Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców – załącznik nr 3 do zapytania.

6)      Wykaz placówek i stanowisk kasowych w Strzelcach Krajeńskich oraz w Drezdenku – załącznik nr 4 do zapytania.

7)      W przypadku występowania pełnomocnika (osoby upoważnionej) należy złożyć pełnomocnictwo (upoważnienie) dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tyś euro, w tym podpisywania dokumentów itp.

8)      W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składających ofertę wspólną – należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał).

9)      Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania.

 

W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,  w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zaleca się stosować koperty zewnętrzne (opakowanie) i wewnętrzne. Na zewnętrznej kopercie powinien widnieć napis: „Oferta cenowa na bankową obsługę Funduszu Pracy, budżetu i funduszy celowych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP w Drezdenku, zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych – bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, w latach 2016 - 2018”

Na wewnętrznej kopercie powinien być pełen adres Wykonawcy, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.

 

Oferty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., w sekretariacie – pokój nr 25 (I piętro), w dniach i godzinach urzędowania Powiatowego Urzędu Pracy, najpóźniej w terminie do dnia 27 listopada 2015 r. do godziny 1000. Godziny pracy sekretariatu: 730 do 1530.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda oferta zostanie opatrzona: dokładnym terminem przyjęcia tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której oferta została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku niedołączenia do oferty żądanych dokumentów lub oświadczeń.

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: najniższa cena (brutto) – 100 %

Kryterium ceny obsługi bankowej

 

Podkryterium 1: Cena miesięczna prowadzenia jednego rachunku bankowego – 10,00 pkt

Podkryterium 2: Cena miesięczna prowadzenia jednego subkonta do w/w rachunku lub odrębnych rachunków bankowych obsługujących programy, lub związanych z realizacją projektów unijnych Zamawiającego – 10,00 pkt

Podkryterium 3: Cena miesięczna elektronicznej obsługi i serwisu wszystkich rachunków bankowych jednostki organizacyjnej objętej zamówieniem – 10,00 pkt

Podkryterium 4: Cena dokonania jednego przelewu poza
bank – 40,00 pkt

Podkryterium 5: Cena dokonania jednego przelewu wewnątrz banku Wykonawcy – 20,00 pkt

Podkryterium 6: Wysokość prowizji pobieranej od wypłacanych kwot osobom nie posiadającym rachunków
bankowych – 10,00 pkt

 

Sposób obliczenia punktów

Podkryterium 1 - Cena miesięczna prowadzenia jednego rachunku bankowego (maksymalnie 10,00 pkt)

Punkty za powyższe podkryterium zostaną obliczone według następującego wzoru:

 

                                  Najniższa cena miesięczna za  

                                     prowadzenie rachunku + 1

Liczba punktów =    ------------------------------------   x 100 x 10%

                                          Cena badanej oferty + 1

 

Podkryterium 2 - Cena miesięczna prowadzenia jednego subkonta do w/w rachunku lub odrębnych rachunków bankowych obsługujących programy, lub związanych z realizacją projektów unijnych Zamawiającego (maksymalnie 10,00 pkt)

Punkty za powyższe podkryterium zostaną obliczone według następującego wzoru:

 

                                 Najniższa cena miesięczna

                                za prowadzenie subkonta + 1

Liczba punktów = --------------------------------------- x 100 x 10%

                                       Cena badanej oferty + 1

 

Podkryterium 3 - Cena miesięczna elektronicznej obsługi i serwisu wszystkich rachunków bankowych jednostki organizacyjnej objętej zamówieniem (maksymalnie 10,00 pkt)

Punkty za powyższe podkryterium zostaną obliczone według następującego wzoru:

 

 

                              Najniższa cena za prowadzenie

                elektronicznej obsługi i serwisu rachunków + 1

Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100 x 10%

                                       Cena badanej oferty + 1

 

Podkryterium 4 - Cena dokonania jednego przelewu poza bank (maksymalnie 40,00 pkt)

Punkty za powyższe podkryterium zostaną obliczone według następującego wzoru:

 

                                 Najniższa cena za dokonanie

                                      przelewu poza bank + 1

Liczba punktów = --------------------------------------- x 100 x 40%

                                       Cena badanej oferty + 1

 

Podkryterium 5 - Cena dokonania jednego przelewu wewnątrz banku Wykonawcy (maksymalnie 20,00 pkt)

Punkty za powyższe podkryterium zostaną obliczone według następującego wzoru:

 

                         Najniższa cena za dokonanie przelewu

                              wewnątrz banku Wykonawcy + 1

Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100 x 20%

                                      Cena badanej oferty + 1

 

 

Podkryterium 6 - Wysokość prowizji pobieranej od wypłacanych kwot osobom nie posiadającym rachunków bankowych (maksymalnie 10,00 pkt)

Punkty za powyższe podkryterium zostaną obliczone według następującego wzoru:

 

                                     Najniższa prowizja + 1

Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100 x 10%

                                  Prowizja badanej oferty + 1

 

Wyliczenie punktów zostanie dokonane poprzez dodanie liczby punktów uzyskanych we wszystkich podkryteriach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Sposób obliczenia ceny

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27 listopada 2015 r. do godz. 1000.

Dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej na adres Powiatowy Urząd Pracy Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

Warunki dodatkowe

PODWYKNAWSTWO

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcom, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania.

Wymagania w zakresie Podwykonawców:

a)      Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,

b)      wskazani przez Wykonawcę podwykonawcy muszą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zleconej części przedmiotu umowy,

c)      powierzenie w trakcie trwania umowy innych niż wskazane w ofercie prac Podwykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego,

d)     Wykonawca podpisując umowę z Podwykonawcą zaakceptowanym przez Zamawiającego (na podstawie dostarczonych Zamawiającemu dokumentów), powinien zażądać od niego przyjęcia, bez zastrzeżeń warunków wykonania przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego.

Za działania Podwykonawców, w ramach realizacji zlecenia, pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi Wykonawca.

Załączniki:

Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2 – Formularz ofertowy

Nr 3 – Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców

Nr 4 – Wykaz placówek i stanowisk kasowych w Strzelcach Krajeńskich oraz w Drezdenku

Nr 5 – wzór umowy

    DYREKTOR PUP

/-/mgr Marlena Płotecka

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17-11-2015
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik, Gabriela Wierzbicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2015 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 754
30 listopada 2015 12:46 Monika Kowalik - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2015 12:46 Monika Kowalik - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2015 12:46 Monika Kowalik - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany