Aktualności

Ogłoszenie o naborze deklaracji pracodawców do zorganizowania staży (dla osób w wieku 18-29 lat) - POWER w okresie 5-16.03.2018r.

   
 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 05.03.2018r. do 16.03.2018r. w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, prowadzony jest nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania 5 - miesięcznych staży zawierających zobowiązanie do zatrudnienia uczestnika stażu bezpośrednio po jego zakończeniu:

  •  na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze czasu pracy od pół do pełnego etatu
  • na umowę o pracę na czas określony:
-  na okres co najmniej 3 miesięcy np. od 14.10.2018 r. do 13.01.2019 r.
-  w wymiarze czasu pracy od pół do pełnego etatu,
  • umowę  zlecenie:
-  na okres co najmniej 3 miesięcy tzn. minimum 90dni,                                                                
-  wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę.     

                             

Do realizacji projektu spośród pracodawców, którzy zadeklarują chęć zorganizowania stażu, zostaną wybrane te deklaracje, w których będzie najkorzystniejsza deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu oraz będzie brana pod uwagę dotychczasowa współpraca z urzędem.

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.
 
Staż dla osób bezrobotnych spełniających wyżej wymienione kryteria zostanie zorganizowany w terminie od 14.05.2018r. do 13.10.2018r. Pracodawcy, których deklaracje zostaną wybrane do realizacji zostaną telefonicznie poinformowani o konieczności złożenia wniosku o zorganizowanie stażu
/-/mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP


Druki deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich: www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl lub u doradcy klienta instytucjonalnego w: 

  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (tel. 95 7631660)  
  • Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14 (tel. 95 7626066)
  • Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3 (tel.95 7611881).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05-03-2018
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2018 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 287
06 marca 2018 13:25 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 13:24 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 13:19 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [deklaracja_efs_staze_power_marzec_2018.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany