Zakończone - archiwum

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

Numer ogłoszenia: 85420 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 79812 - 2013 data 26.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Urząd Pracy, al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631140, fax. 095 7637216.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 8. Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym - (załącznik nr 14 do SIWZ).

Uwaga - zmiana SIWZ - dodano nowy załącznik 01-03-2013-0 godz. 14.00


Strzelce Krajeńskie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.
Numer ogłoszenia: 79812 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631140, faks 095 7637216.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pup.strzelcek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie częściowe nr 1 - Drwal- pilarz leśny dla 5 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy, Liczba godzin szkolenia 120. Miejsce realizacji szkolenia powiat strzelecko - drezdenecki. Termin realizacji szkolenia - czerwiec 2013 r. Zadanie częściowe nr 2 - Opiekun osób starszych z językiem niemieckim dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy Liczba godzin szkolenia 180. Miejsce realizacji szkolenia: powiat strzelecko - drezdenecki, powiaty ościenne lub miasto Gorzów Wlkp. Termin realizacji szkolenia: maj - czerwiec 2013 r. Zadanie częściowe nr 3- Operator wózka jezdniowego kat. II WJO dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy ze środków Funduszu Pracy Liczba godzin szkolenia 67 Miejsce realizacji szkolenia: powiat strzelecko - drezdenecki, powiaty ościenne lub miasto Gorzów Wlkp. Termin realizacji szkolenia: kwiecień 2013 r. Zadanie częściowe nr 4- Spawanie metodą MAG (131) i MIG (135) dla 24 (3 grupy po 8) osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy Liczba godzin zegarowych szkolenia 260. Miejsce realizacji szkolenia: powiat strzelecko - drezdenecki, powiaty ościenne lub miasto Gorzów Wlkp. Termin realizacji szkolenia: I grupa marzec/kwiecień, II grupa maj/czerwiec, III grupa lipiec/sierpień 2013 r Zadanie częściowe nr 5- Kasjer - sprzedawca dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy Liczba godzin zegarowych szkolenia 80 (teoria 50 godzin, praktyka 30 godzin) Miejsce realizacji szkolenia: powiat strzelecko - drezdenecki, powiaty ościenne lub miasto Gorzów Wlkp. Termin realizacji szkolenia - sierpień/wrzesień 2013 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna, gdy Wykonawca: posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydawany przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) wraz z jego aktualizacją na 2013 r.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna, gdy Wykonawca: wykaże wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych szkoleń, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie), co najmniej 2 szkolenia liczące minimum 5 osób na każde ze szkoleń, o tematyce zgodnej z zadaniem częściowym, o które Wykonawca się ubiega wraz z dokumentem potwierdzającym, że wykazane szkolenia zostały lub są należycie wykonane (np. referencje).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna, gdy Wykonawca wykaże iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zgodnie z załącznikami 10 i 10a

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna, gdy Wykonawca wskaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczy, że posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z załącznikami nr 8, 8a i 9

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Certyfikat jakości usług, potwierdzający wysoki standard świadczonych usług szkoleniowych (np. akredytacja kuratora oświaty, certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, itp.), jeżeli Wykonawca takim dysponuje 2. Program szkolenia (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Preliminarz kosztów (załącznik nr 6 do SIWZ). 4. Oświadczenie wykonawcy, że zapoznał się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i wzorem umowy oraz akceptuje warunki (załącznik nr 4 do SIWZ) 5. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 6. W przypadku występowania pełnomocnika (osoby upoważnionej) należy złożyć pełnomocnictwo (upoważnienie) dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych itp. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składających ofertę wspólną- należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Doświadczenie - 15
 • 3 - Jakosć usług - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, jednakże Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian: a) zmiany umowy w zakresie kwoty należnej jednostce szkoleniowej za wykonanie zamówienia w przypadku zmniejszenia liczby uczestników szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego będących w szczególności wynikiem: - niepodjęcia szkolenia przez osobę skierowaną na szkolenie, lub - przerwania szkolenia z przyczyn, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, a w szczególności z powodu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej przez uczestnika szkolenia, lub - nie brania udziału w szkoleniu przez uczestnika z powodu choroby, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim na druku ZUS ZLA, przez okres który uniemożliwi mu ukończenie szkolenia potwierdzone wydaniem stosownego zaświadczenia (certyfikatu), lub - obniżenia kosztów szkolenia o koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu z tytułu posiadania prawa do stypendium szkoleniowego o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). W przypadku zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, koszt szkolenia stanowić będzie iloczyn rzeczywistej liczby osób, które ukończyły szkolenie i kwoty stanowiący koszt szkolenia jednej osoby. b) zmiany kadry dydaktycznej jedynie wtedy, gdy osoba zastępująca posiada równorzędne bądź wyższe uprawnienia od osoby zastępowanej z powodu np. długotrwałej choroby (odpowiednio udokumentowanej) lub nie wywiązania się obowiązków wynikających z umowy, a także gdy zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy i nie możliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, wymiana osoby wymaga akceptacji Zamawiającego. c) zmiany miejsca realizacji szkolenia wskazanego w załączniku nr 5 do SIWZ (z zastrzeżeniem lokalizacji t.j. szkolenie teoretyczne: powiat strzelecko-drezdenecki, szkolenie praktyczne : powiat strzelecko-drezdenecki, powiaty ościenne lub miasto Gorzów Wlkp.), w sytuacji zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę i nie możliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, d) możliwość dokonania zmiany w zakresie imiennego wykazu uczestników szkolenia w przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie szkolenia bądź innej nieprzewidzianej sytuacji; Dokonanie w/w zmian nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pup.strzelcek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie- pokój nr 25 (I piętro),.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie- pokój nr 25 (I piętro),.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Drwal- pilarz leśny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. Drwal-pilarz leśny dla 5 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zamieszkujące teren powiatu strzelecko - drezdeneckiego. Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 800 - 1700, przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, maksymalnie 8 godzin dziennie. Godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć + 15 minut przerwy. Liczba godzin szkolenia 120. Miejsce realizacji szkolenia powiat strzelecko - drezdenecki. Termin realizacji szkolenia - czerwiec 2013 r. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pilarza. Liczba osób przy jednym stanowisku prowadzonych zajęć praktycznych - maksymalnie dwie osoby. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pełny harmonogram zajęć. Program szkolenia (zgodny z zarządzeniem nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 1997 r.) powinien zawierać: wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego, umiejętności obsługi oraz konserwacji (bieżącej i okresowej) w/w urządzeń, poprawną technikę wykonywania wszystkich operacji i czynności związanych z przygotowaniem sprzętu do pozyskiwania drewna. Wykonawca zapewni: odpowiednie warunki lokalowe (pomieszczeń) dostosowane do potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, wszystkim uczestnikom szkolenia odpowiedni sprzęt, materiały dydaktyczne, catering (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna) oraz przeprowadzenie egzaminu ze zdobytej wiedzy oraz wydanie zaświadczenia stwierdzającego ukończenie szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186), Dla wszystkich uczestników szkolenia. Wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Koszt ubezpieczenia NNW należy uwzględnić w preliminarzu kosztów oraz w całkowitym koszcie szkolenia. Wykonawca ubezpieczy wyłącznie osoby wskazane przez Zamawiającego odrębnym pismem ze wskazaniem okresu ubezpieczenia zgodnie z art.41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz.415 z późn. zm.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie - 15
  • 3. Jakosć usług - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opiekun osób starszych z językiem niemieckim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. Opiekun osób starszych z językiem niemieckim dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zamieszkujące teren powiatu strzelecko - drezdeneckiego. Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 800 - 1700, przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, maksymalnie 8 godzin dziennie. Godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć + 15 minut przerwy. Liczba godzin szkolenia 180. Miejsce realizacji szkolenia: powiat strzelecko - drezdenecki, powiaty ościenne lub miasto Gorzów Wlkp. Termin realizacji szkolenia: maj - czerwiec 2013 r. Program szkolenia powinien obejmować: a) podstawową naukę języka niemieckiego - słownictwo dot. opieki nad osobą starszą 60 h, b) zajęcia praktyczne (opieka nad osobą starszą) 70 h c) zajęcia teoretyczne (organizacyjno-prawne uwarunkowania pracy opiekuna osób starszych, rola i zadania opiekuna osób starszych, zasady oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów, żywienie osób starszych) 50 h Wykonawca zapewni: odpowiednie warunki lokalowe (pomieszczeń) dostosowane do potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, wszystkim uczestnikom szkolenia odpowiedni sprzęt, materiały dydaktyczne, catering (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna) oraz przeprowadzenie egzaminu ze zdobytej wiedzy oraz wydanie zaświadczenia stwierdzającego ukończenie szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186), Dla wszystkich uczestników szkolenia Wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Koszt ubezpieczenia NNW należy uwzględnić w preliminarzu kosztów oraz w całkowitym koszcie szkolenia. Wykonawca ubezpieczy wyłącznie osoby wskazane przez Zamawiającego odrębnym pismem ze wskazaniem okresu ubezpieczenia zgodnie z art.41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz.415 z późn. zm.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie - 15
  • 3. Jakosć usług - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Operator wózka jezdniowego kat. II WJO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. Operator wózka jezdniowego kat. II WJO dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy ze środków Funduszu Pracy. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne i poszukujące pracy zamieszkujące teren powiatu strzelecko - drezdeneckiego. Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 800 - 1700, przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, maksymalnie 8 godzin dziennie. Godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć + 15 minut przerwy. Liczba godzin szkolenia 67 Miejsce realizacji szkolenia: powiat strzelecko - drezdenecki, powiaty ościenne lub miasto Gorzów Wlkp. Termin realizacji szkolenia: kwiecień 2013 r. Celem kursu jest nabycie umiejętności i uprawnień z zakresu obsługi wózka widłowego potwierdzonych certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego. Program powinien obejmować:, typy i budowę stosowanych wózków, czynności przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, zagadnienia BHP i P.POŻ, w sumie 48 godzin zajęć teoretycznych oraz praktyczną naukę jazdy - 19 godzin. Wykonawca zapewni: odpowiednie warunki lokalowe (pomieszczeń) dostosowane do potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, wszystkim uczestnikom szkolenia odpowiedni sprzęt, materiały dydaktyczne, catering (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna) oraz przeprowadzenie egzaminu UDT (czas trwania egzaminu nie jest wliczany w czas trwania szkolenia, koszt egzaminu wliczony jest w ogólne koszty szkolenia) Dla wszystkich uczestników szkolenia. Wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Koszt ubezpieczenia NNW należy uwzględnić w preliminarzu kosztów oraz w całkowitym koszcie szkolenia. Wykonawca ubezpieczy wyłącznie osoby wskazane przez Zamawiającego odrębnym pismem ze wskazaniem okresu ubezpieczenia zgodnie z art.41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz.415 z późn. zm.). Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2013 r. (maksymalnie 3 tygodnie)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie - 15
  • 3. Jakosć usług - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Spawanie metodą MAG (131) i MIG (135).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. Spawanie metodą MAG i MIG dla 24 (3 grupy po 8) osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zamieszkujące teren powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 800 - 1700, przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, maksymalnie 8 godzin dziennie. Godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć + 15 minut przerwy. Liczba godzin zegarowych szkolenia 260. Miejsce realizacji szkolenia: powiat strzelecko - drezdenecki, powiaty ościenne lub miasto Gorzów Wlkp. Termin realizacji szkolenia: I grupa marzec/kwiecień, II grupa maj/czerwiec, III grupa lipiec/sierpień 2013 r. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do egzaminu końcowego, otrzymania certyfikatu i książeczki spawacza w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i obejmować m.in.: procesy spawania, rysunek techniczny w spawalnictwie, techniki i technologia spawania, urządzenia i sprzęt do spawania, konstrukcje spawania, (180 godzin zajęć praktycznych i 80 godzin zajęć teoretycznych) Wykonawca zapewni: odpowiednie warunki lokalowe (pomieszczeń) dostosowane do potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, wszystkim uczestnikom szkolenia odpowiedni sprzęt, materiały dydaktyczne, catering (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna) oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (czas trwania egzaminu nie jest wliczany w czas trwania szkolenia, koszt egzaminu wliczony jest w ogólne koszty szkolenia). Dla wszystkich uczestników szkolenia. Wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Koszt ubezpieczenia NNW należy uwzględnić w preliminarzu kosztów oraz w całkowitym koszcie szkolenia. Wykonawca ubezpieczy wyłącznie osoby wskazane przez Zamawiającego odrębnym pismem ze wskazaniem okresu ubezpieczenia zgodnie z art.41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz.415 z późn. zm.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie - 15
  • 3. Jakosć usług - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kasjer - sprzedawca.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. Kasjer - sprzedawca dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zamieszkujące teren powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 800 - 1700, przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, maksymalnie 8 godzin dziennie. Godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć + 15 minut przerwy. Liczba godzin zegarowych szkolenia 80 (teoria 50 godzin, praktyka 30 godzin) Miejsce realizacji szkolenia: powiat strzelecko - drezdenecki, powiaty ościenne lub miasto Gorzów Wlkp. Termin realizacji szkolenia - sierpień/wrzesień 2013 r. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do pracy w placówkach handlowych w charakterze kasjera - fakturzysty, przy użyciu urządzeń komputerowych i kas fiskalnych. Program szkolenia powinien obejmować: obsługę kas fiskalnych, terminali płatniczych i innych urządzeń sklepowych/kasowych (metkownica, waga elektroniczna itp.) zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kasjera, obsługę programu do sprzedaży/fakturowania, prawne uregulowania sprzedaży (sprzedaż konsumencka, ceny, podatek VAT, postepowanie z towarem wadliwym, uszkodzonym, postępowanie reklamacyjne, rękojmia i gwarancja) oznakowanie towarów, środki płatnicze, dowody zakupu. Wykonawca zapewni: odpowiednie warunki lokalowe (pomieszczeń) dostosowane do potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, wszystkim uczestnikom szkolenia odpowiedni sprzęt, materiały dydaktyczne, catering (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna) oraz przeprowadzenie egzaminu ze zdobytej wiedzy oraz wydanie zaświadczenia stwierdzającego ukończenie szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186), Dla wszystkich uczestników szkolenia. Wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Koszt ubezpieczenia NNW należy uwzględnić w preliminarzu kosztów oraz w całkowitym koszcie szkolenia. Wykonawca ubezpieczy wyłącznie osoby wskazane przez Zamawiającego odrębnym pismem ze wskazaniem okresu ubezpieczenia zgodnie z art.41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz.415 z późn. zm.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie - 15
  • 3. Jakosć usług - 5

06.03.2013 r. - Wyjaśnienia do SIWZ dot. zadania częściowego nr 2

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-02-26
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2013 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1783
06 marca 2013 10:27 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz_nr_1.pdf] do dokumentu.
06 marca 2013 10:26 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu.
01 marca 2013 14:10 Emil Szurkawski - Dodanie załącznika [zmiana_tresci_siwz.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany