Zakończone - archiwum

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: Drwal - pilarz leśny dla 5 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

 

Numer ogłoszenia: 183076 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 172960 - 2013 data 30.04.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiatowy Urząd Pracy, al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631140, fax. 095 7637216. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 13.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie - pokój nr 25 (I piętro).
 • W ogłoszeniu powinno być: 15.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie - pokój nr 25 (I piętro).

 

Uwaga - zmiana SIWZ 09-05-2013- godz. 12.20


Strzelce Krajeńskie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: Drwal - pilarz leśny dla 5 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.
Numer ogłoszenia: 172960 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631140, faks 095 7637216.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.pup.strzelcek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: Drwal - pilarz leśny dla 5 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. Drwal-pilarz leśny dla 5 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zamieszkujące teren powiatu strzelecko - drezdeneckiego. Liczba godzin szkolenia 120. Miejsce realizacji szkolenia powiat strzelecko - drezdenecki. Termin realizacji szkolenia - czerwiec 2013 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna, gdy Wykonawca: posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydawany przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) wraz z jego aktualizacją na 2013 r.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna, gdy Wykonawca wykaże wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych szkoleń, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie), co najmniej 2 szkolenia liczące minimum 5 osób na każde ze szkoleń, o tematyce zgodnej z zadaniem częściowym, o które Wykonawca się ubiega wraz z dokumentem potwierdzającym, że wykazane szkolenia zostały lub są należycie wykonane (np. referencje).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zgodnie z załącznikami 10 i 10a do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna, gdy Wykonawca wskaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz oświadczy, że posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawień zgodnie z załącznikami nr 8, 8a oraz 9
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zapoznał się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i wzorem umowy oraz akceptuje jej warunki (załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Certyfikat jakości usług, potwierdzający wysoki standard świadczonych usług szkoleniowych (np. akredytacja kuratora oświaty, certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, itp.), jeżeli Wykonawca takim dysponuje. 4. Program szkolenia (załącznik nr 5 do SIWZ). 5. Preliminarz kosztów (załącznik nr 6 do SIWZ). 6. W przypadku występowania pełnomocnika (osoby upoważnionej) należy złożyć pełnomocnictwo (upoważnienie) dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych itp. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składających ofertę wspólną- należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał). 8. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o powiązaniu kapitałowym (załącznik nr 14 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Doświadczenie - 15
 • 3 - Jakosć usług - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, jednakże Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian: a) zmiany umowy w zakresie kwoty należnej jednostce szkoleniowej za wykonanie zamówienia w przypadku zmniejszenia liczby uczestników szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego będących w szczególności wynikiem: -niepodjęcia szkolenia przez osobę skierowaną na szkolenie, lub - przerwania szkolenia z przyczyn, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, a w szczególności z powodu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej przez uczestnika szkolenia, lub - nie brania udziału w szkoleniu przez uczestnika z powodu choroby, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim na druku ZUS ZLA, przez okres który uniemożliwi mu ukończenie szkolenia potwierdzone wydaniem stosownego zaświadczenia (certyfikatu), lub - obniżenia kosztów szkolenia o koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu z tytułu posiadania prawa do stypendium szkoleniowego o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). W przypadku zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, koszt szkolenia stanowić będzie iloczyn rzeczywistej liczby osób, które ukończyły szkolenie i kwoty stanowiący koszt szkolenia jednej osoby. b) zmiany kadry dydaktycznej jedynie wtedy, gdy osoba zastępująca posiada równorzędne bądź wyższe uprawnienia od osoby zastępowanej z powodu np. długotrwałej choroby (odpowiednio udokumentowanej) lub nie wywiązania się obowiązków wynikających z umowy, a także gdy zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy i nie możliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, wymiana osoby wymaga akceptacji Zamawiającego. c) zmiany miejsca realizacji szkolenia wskazanego w załączniku nr 5 do SIWZ (z zastrzeżeniem lokalizacji t.j. szkolenie teoretyczne: powiat strzelecko-drezdenecki, szkolenie praktyczne : powiat strzelecko-drezdenecki, powiaty ościenne lub miasto Gorzów Wlkp.), w sytuacji zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę i nie możliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, d) możliwość dokonania zmiany w zakresie imiennego wykazu uczestników szkolenia w przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie szkolenia bądź innej nieprzewidzianej sytuacji; Dokonanie w/w zmian nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pup.strzelcek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie - pokój nr 25 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie - pokój nr 25 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2013 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 1449
09 maja 2013 12:32 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [wyjasnienia_do_siwz.pdf] do dokumentu.
09 maja 2013 12:32 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zmiana_tresci_siwz.pdf] do dokumentu.
09 maja 2013 12:31 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [siwz_z_zalacznikami__drwal__pilarz__lesny___po_zmianach.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany