Zakończone - archiwum

Usługi bankowe o wartości do 200.000 euro.

Strzelce Krajeńskie: Bankowa obsługa Funduszu Pracy, budżetu i funduszy celowych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii w Drezdenku, zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych - bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, w latach 2013-2015
Numer ogłoszenia: 450494 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631140, faks 095 7637216.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.pup.strzelcek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa Funduszu Pracy, budżetu i funduszy celowych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii w Drezdenku, zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych - bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, w latach 2013-2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest gromadzenie środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, a w szczególności: a. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, b. otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunku bieżącego, c. obsługa kasowa w Strzelcach Kraj. i w Drezdenku wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń, d. realizacja poleceń przelewów do innych banków w standardzie ELIXIR-O, e. codzienne przekazywanie wyciągów z uzgodnieniem salda, f. uzgadnianie dokumentacji z wpisami na rachunku (każdy wyciąg musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji, tytuł płatności oraz numer i datę wyciągu), g. potwierdzenie zgodności salda, h. oprocentowanie środków na rachunku bankowym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada placówkę na terenie miasta Strzelce Krajeńskie i Drezdenka wykonującą wszystkie zadania, których dotyczy niniejsze postępowanie. 2. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Wysokość prowizji od dokonywanych wypłat gotówkowych w kasie banku - 35
 • 3 - Oprocentowanie środków na rachunku bankowym - 10
 • 4 - Opłata za otwarcie rachunku - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pup.strzelcek.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI Powiatowy Urząd Pracy Al. Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj. sekretariat pokój 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2012 godzina 09:00, miejsce: POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI Powiatowy Urząd Pracy Al. Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj. sekretariat pokój 25.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-11-14
Dokument wytworzony przez: Dział Finansowo-Księgowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2012 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1321
14 listopada 2012 14:46 Emil Szurkawski - Dodanie załącznika [siwz_uslugi_bankowe_2012.pdf] do dokumentu.
14 listopada 2012 14:46 Emil Szurkawski - Zmiana danych dokumentu.
14 listopada 2012 14:42 Emil Szurkawski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany