Aktualności

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne oraz o przyznanie bonu szkoleniowego POWER


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, od dnia 02 stycznia 2018 r. do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór:
 • wniosków na szkolenia indywidualne osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym szkoleniu,
 • wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym/ch szkoleniu/ach.


Zatrudnienie po zakończonym/ch  szkoleniu/ach powinno nastąpić w formie:
 • na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze czasu pracy od pół do pełnego etatu,
 • na umowę o pracę na czas określony:
  • na okres co najmniej 3 miesięcy np. od 01.09.2018r. do 30.11.2018r.,
  • w wymiarze czasu pracy od pół do pełnego etatu.
 • umowę zlecenie:
  • na okres co najmniej 3 miesięcy tzn. minimum 90 dni,
  • wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


W ramach szkolenia lub kilku szkoleń dot. bonu szkoleniowego, finansowane są: koszty szkolenia, koszty niezbędnych badań lekarskich, zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia oraz wypłacane jest stypendium za okres trwania szkoleń/nia.


Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.  jako bezrobotne (w przypadku szkoleń indywidualnych osoby należące do II profilu pomocy, w przypadku bonów szkoleniowych osoby należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  (tzw.„Młodzież NEET") zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
      

W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez tut. Urząd wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, priorytetowo do odbycia szkolenia kierowane będą osoby długotrwale bezrobotne z kategorii NEET oraz osoby niepełnosprawne.


 
/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP w Strzelcach Krajeńskich


Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści ds. rozwoju zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.  Al. Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj., pokój nr 13 (parter), tel. (95) 763 72 25, tel. kom. 508 292 515 oraz pracownicy pełniący funkcję - Doradcy klienta indywidualnego.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02-01-2018
Dokument wytworzony przez: Samodzielne Stanowisko ds. Projektów i Programów
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Antczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 293
03 stycznia 2018 10:24 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
03 stycznia 2018 10:23 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany