Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2018, poz. 117), ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 

Nabór wniosków trwa od dnia 22.01.2018 r. do dnia 28.02.2018 r.

(w przypadku niewykorzystania limitu środków PUP ogłosi ponowny nabór wniosków)

 

Zgodnie z priorytetami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjętymi na 2018 r. środki KFS będą przeznaczane na:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych określonych w badaniu „Barometr zawodów 2018”;

Podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim oraz Województwie Lubuskim stanowią:

 • Barometr zawodów 2018 dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
 • Barometr zawodów 2018 dla Województwa Lubuskiego

W ramach niniejszego priorytetu można sfinansować kształcenie ustawiczne w zakresie umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym. Pracodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu musi udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego lub województwa lubuskiego.

2) wsparcie kształcenia ustawicznego, w związku z  zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy - Pracodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu musi udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Pracodawca w celu udowodnienia spełnienia niniejszego priorytetu musi dołączyć do wniosku stosowny dokument np. kopię dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach niniejszego priorytetu można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej – niniejszy priorytet promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności  obejmuje osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej. Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze - załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2017, poz. 664)

 

O sfinansowanie w/w działań należy ubiegać się przed ich rozpoczęciem. Wniosek powinien być złożony w terminie, co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego.

 

Rozpatrywaniu będzie podlegał wniosek kompletny (zawierający wszystkie wymagane załączniki)
i prawidłowo sporządzony pod względem formalnym, złożony w terminie określonym w naborze wniosków. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy;
 8. spełnianie warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis;
 9. zasady racjonalności i gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych.

 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawcy ze środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w 2018 roku”

 

Wysokość dofinansowania:

 1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, nie więcej jednak niż 8.000,00 zł na jednego uczestnika oraz 45.000,00 zł na firmę,
 2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 10 osób), nie więcej jednak niż 8.000,00 zł na jednego uczestnika oraz 45.000,00 zł na firmę.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (95) 763 72 25 lub (95) 763 16 61

 

Informacje dotyczące zawodów deficytowych są dostępne na stronach internetowych:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-22
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2018 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 359
23 stycznia 2018 07:29 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2018 09:37 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2018 09:36 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany