Zakończone

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP w Drezdenku oraz Biura Zamiejscowego PUP w Dobiegniewie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:

Powiat Strzelecko – Drezdenecki

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j.: Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) NA:


„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP w Drezdenku oraz Biura Zamiejscowego PUP w Dobiegniewie”

 

Informacje Zamawiającego

Powiat Strzelecko – Drezdenecki – Powiatowy Urząd Pracy

Al.  Wolności 39

66-500 Strzelce Kraj.

tel. (95) 763 11 40, faks (95) 763 72 16

e-mail: zist@praca.gov.pl

strona internetowa: http://bip.pup.strzelcek.pl

Regon: 211027381

NIP: 599-25-92-376

 

Tryb udzielenia zamówienia oraz opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.).
 2. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30.000 euro netto do 750.000 euro netto w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 19 stycznia 2018 r.
 3. Postępowanie prowadzone jest przez komisję, powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp oraz aktami wykonawczymi do ustawy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. 2017, poz. 459).
 5. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
 • Strona internetowa Zamawiającego http://bip.pup.strzelcek.pl w zakładce „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości 30 tys.-750 tys. euro netto”
 • Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1481).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (rodzaje przesyłek, ich waga i ilość) zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.12.00.00-3.

 

Termin wykonania zamówienia: 

Od dnia 01.03.2018 r. do dnia 29.02.2020 r. (2 lata) lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeśli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1481), w zakresie uprawniającym do wykonania zamówienia zgodnie z jego przedmiotem.

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

2. Zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli:

 • wykaże, że wykonał bądź wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (okres ostatnich trzech lat nie dotyczy lat kalendarzowych, przy obliczaniu tego terminu należy stosować art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zgodnie z którym termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu), a jeżeli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych każda o wartości minimum 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia  oraz na podstawie załączonego przez Wykonawcę wykazu usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia, do którego wykonawca dołączy dowody dotyczące tych usług, określające czy usługi te zostały wykonane należycie.
 • oraz wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 5 placówkami zlokalizowanymi na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, z których co najmniej jedna placówka będzie przypadała na jedną gminę (zlokalizowanej w miejscowości będącej jednocześnie siedzibą gminy) w celu umożliwienia odbioru awizowanej przesyłki (placówki te muszą być czynne we wszystkie dni robocze, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w dogodnych godzinach z uwzględnieniem godzin popołudniowych), co wykaże w formularzu – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, którymi dysponuje Wykonawca w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia. Wykonawca powinien wskazać w w/w wykazie dokładny adres wykazywanej placówki pocztowej oznakowanej w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy. Jeżeli wskazana placówka pocztowa znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, placówka pocztowa powinna spełniać wymagania, aby w jej lokalu było wyodrębnione w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy stanowisko obsługi klienta w zakresie usług pocztowych. W/w placówki muszą być czynne w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych i przez cały okres obowiązywania w/w umowy.

 

Podstawy wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne wyklucza się:

 • Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
 • Wykonawcę wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
 • Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. j.: Dz. U. 2017, poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. j.: Dz. U. 2016, poz. 2171 ze zm.),
 • Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

Cena (brutto) – 70 %

Liczba placówek powyżej minimum określonego w Ogłoszeniu – 20%

Kryterium społeczne – 10 %

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie: http://bip.pup.strzelcek.pl/ w zakładce „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości 30 tys.-750 tys. euro netto”

 

Treść ogłoszenia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie - pokój nr 25 (I piętro).

 

Termin składania ofert: 14.02.2018 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie - pokój nr 25 (I piętro).

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

UWAGA!!!

Zmiana treści ogłoszenia w dniu 09.02.2018 r.!!!

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-02-06
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 08:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 239
14 lutego 2018 11:07 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2018 12:32 Marek Kapiczak - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2018 12:32 Marek Kapiczak - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany