Komunikaty

Aktualna procedura obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy od dnia 31.03.2020 r.

 

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-COV-2  oraz stanem epidemii informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy nie prowadzi obsługi bezpośredniej interesantów. W związku z powyższym osoby nie będące pracownikami Urzędu poza wyznaczonymi miejscami (pomieszczenia, w których będą skrzynki podawcze) nie mogą wejść do budynku i pomieszczeń PUP. Kontakt z PUP będzie możliwy wyłącznie za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, platformy ePUAP, formularzy umieszczonych na stronie https://www.praca.gov.pl oraz poczty tradycyjnej.  
Z przyczyn organizacyjnych Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie jest zamknięte do odwołania.
 
REJESTRACJA W URZĘDZIE PRACY
 
Aby dokonać rejestracji w PUP jako osoba bezrobotna należy skorzystać tylko i wyłącznie z  poniższych rozwiązań:

  • prerejestracja, która polega na złożeniu do Urzędu wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu Praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl). Osoba ma możliwość umówienia się do Urzędu w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników – pracownik Urzędu Pracy telefonicznie skontaktuje się z osobą w celu uzgodnienia szczegółów;
  • pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do Urzędu wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufania. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w Urzędzie. Osoba otrzyma na konto w Praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej;
  • złożenie kompletu dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami do skrzynek podawczych – dotyczy osób niemających możliwości dokonania rejestracji za pośrednictwem systemu Praca.gov.pl – nieposiadających dostępu do Internetu.

 

W obecnej sytuacji zachęcamy do korzystania z możliwości pełnej rejestracji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl   

 

Osoby, które planują rejestrację w urzędzie w celu uzyskania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, każda osoba, nawet nie podlegająca ubezpieczeniom społecznym, będzie bezpłatnie diagnozowana w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

TELEFONICZNE POTWIERDZANIE GOTOWOŚCI ZAMIAST WIZYT OSOBISTYCH W URZĘDZIE

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy obowiązuje system telefonicznego potwierdzania gotowości do pracy przez doradców klienta. Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości do pracy w terminie od 16 marca do 10 kwietnia 2020 r. nie muszą stawiać się osobiście. W przeddzień obowiązkowej wizyty skontaktuje się z Państwem telefonicznie doradca klienta w celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

 

Informacje dotyczące podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, podjęciu szkolenia organizowanego przez inny podmiot niż Urząd, uzyskaniu przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych itp., należy zgłaszać pocztą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub skrzynek podawczych. 

Dane kontaktowe do doradców klienta.

 

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

 

Wszystkie wnioski wraz z załącznikami związane z ubieganiem się o organizację stażu, refundację kosztów zatrudnienia (prac interwencyjnych / robót publicznych) itd. można przesłać do Urzędu drogą pocztową na adres Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. lub za pośrednictwem skrzynek podawczych.
W przypadku realizacji usług i instrumentów rynku pracy prosimy o korzystanie z usług elektronicznych poczty tradycyjnej lub skrzynek podawczych.
Dane kontaktowe do pracowników Urzedu.

 
W wyjątkowych  i PILNYCH sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i za zgodą Dyrektora PUP, dopuszcza się możliwość wejścia do siedziby Urzędu.
 
Skrzynki podawcze znajdują się w następujących miejscach:
  • PUP Strzelce Kraj. Aleja Wolności 39 – skrzynka podawcza umieszczona na ścianie w przedsionku – wejście z prawej strony budynku,
  • Filia PUP w Drezdenku, Aleja Piastów 1c – skrzynka podawcza umieszczona na korytarzu.
Dostępne są również skrzynki podawcze umieszczone na drzwiach przy wejściu od strony piwnicy w PUP Strzelce Kraj. Aleja Wolności 39 oraz na drzwiach przy wejściu Fili PUP w Drezdenku, Aleja Piastów 1c. Przed wrzuceniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny – numer telefonu umieszczony na skrzynce. Dokumenty należy wrzucać w zamkniętej kopercie – na  kopercie proszę podać imię i nazwisko pracownika, do którego skierowany jest dokument. W celu sprawnego załatwienia sprawy prosimy również o podanie swojego imienia i nazwiska oraz nr telefonu do kontaktu.

 
Osoby powracające z zagranicy objęte kwarantanną oraz z objawami przeziębienia i grypy nie będą przyjmowane.
 

Ten sposób obsługi klientów będzie obowiązywał do odwołania!

 

W związku z zamknięciem placówek oświatowych, niektórzy pracownicy Urzędu będą zmuszeni do pozostania w domach w celu sprawowania opieki nad dziećmi. Urząd zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby obsługa klientów odbywała się w sposób niezakłócony. Jednocześnie informujemy, że godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy nie ulegają zmianie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2020 08:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 285
20 maja 2020 13:48 (Marek Kapiczak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 marca 2020 08:34 (Marek Kapiczak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 marca 2020 08:34 (Marek Kapiczak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany