Komunikaty

Aktualna procedura obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy od dnia 25.05.2020 r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich od dnia 25.05.2020 r. częściowo wznawia obsługę bezpośrednią klientów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów oraz pracowników w siedzibie Urzędu obsługiwane będą wyłącznie osoby, które umówią się na wizytę telefonicznie.
 
Z wizyt na prośbę zainteresowanego wyłączone są sprawy dotyczące złożonych wniosków w zakresie realizacji pomocy wynikającej z Tarczy Antykryzysowej. W tych przypadkach jedynymi inicjatorami wizyt są pracownicy zajmujący się obsługą wniosku.

 

Zasady obsługi bezpośredniej klientów:
 • Klienci będą obsługiwani bez osób towarzyszących (nie dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych).
 • Klient zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska, daty i godziny wizyty oraz nazwiska pracownika, z którym osoba jest umówiony na wizytę.
 • Klienci zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego, należy zachować dystans 2 metrów między oczekującymi. Klienci przychodzący do Urzędu muszą być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, tj. maseczka ochronna, szalik, chusta itp. zasłaniające nos i usta. Po wejściu do siedziby Urzędu należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce dostępnym płynem do dezynfekcji (dotyczy to zarówno osób w rękawiczkach jednorazowych jak i bez nich).
 • Ściągnięcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika lub za jego zgodą.
 • Klienci, którzy nie spełniają wymogów sanitarnych lub sprawiają wrażenie chorych nie będą obsługiwani.
 • W siedzibie Urzędu mogą przebywać wyłącznie osoby, które są obsługiwane.
 • Osoby objęte kwarantanną nie będą obsługiwane.

Prosimy o niezgłaszanie się do Urzędu bez wcześniej umówionej wizyty.
 

Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, spowodowane koniecznością wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, oraz mając na celu  zminimalizowanie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o ograniczenie w miarę możliwości wizyt w Urzędzie, o ile nie są one konieczne. Pracownik merytoryczny decyduje o tym, czy wizyta jest niezbędna i wyznacza termin i godzinę wizyty.

 
Jednocześnie informujemy, że z uwagi na trwające prace remontowe elewacji budynku Urzędu w Strzelcach Krajeńskich mamy ograniczone możliwości obsługi klientów – jedno czynne wejście.
 
Z przyczyn organizacyjnych Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie jest zamknięte do odwołania.
 

REJESTRACJA W URZĘDZIE PRACY
 

Aby dokonać rejestracji w PUP jako osoba bezrobotna należy skorzystać tylko i wyłącznie z  poniższych rozwiązań:
 • prerejestracja, która polega na złożeniu do Urzędu wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu Praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl). Osoba ma możliwość umówienia się do Urzędu w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników – pracownik Urzędu Pracy telefonicznie skontaktuje się z osobą w celu uzgodnienia szczegółów;
 • pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do Urzędu wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufania. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w Urzędzie. Osoba otrzyma na konto w Praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej;
 • złożenie kompletu dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami do skrzynek podawczych – dotyczy osób niemających możliwości dokonania rejestracji za pośrednictwem systemu Praca.gov.pl – nieposiadających dostępu do Internetu.

 

W obecnej sytuacji zachęcamy do korzystania z możliwości z prerejestracji oraz pełnej rejestracji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl   

 
TELEFONICZNE POTWIERDZANIE GOTOWOŚCI ZAMIAST WIZYT OSOBISTYCH W URZĘDZIE
 

W Powiatowym Urzędzie Pracy obowiązuje system telefonicznego potwierdzania gotowości do pracy przez doradców klienta. Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości nie muszą stawiać się osobiście. W przeddzień obowiązkowej wizyty skontaktuje się z Państwem telefonicznie doradca klienta w celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

 

Informacje dotyczące podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, podjęciu szkolenia organizowanego przez inny podmiot niż Urząd, uzyskaniu przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych itp., należy zgłaszać pocztą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub skrzynek podawczych. 


Dane kontaktowe do doradców klienta.WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI
 

Wszystkie wnioski wraz z załącznikami związane z ubieganiem się o organizację stażu, refundację kosztów zatrudnienia (prac interwencyjnych / robót publicznych) itd. można przesłać do Urzędu drogą pocztową na adres Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. lub za pośrednictwem skrzynek podawczych.

Dane kontaktowe do pracowników Urzedu.
 

W przypadku realizacji usług i instrumentów rynku pracy prosimy o korzystanie z usług elektronicznych poczty tradycyjnej lub skrzynek podawczych.
Skrzynki podawcze znajdują się w następujących miejscach:

 • PUP Strzelce Kraj. Aleja Wolności 39 – skrzynka podawcza umieszczona na ścianie w przedsionku – wejście z prawej strony budynku,
 • Filia PUP w Drezdenku, Aleja Piastów 1c – skrzynka podawcza umieszczona na korytarzu.

Dostępna jest również skrzynka podawcza umieszczona na drzwiach przy wejściu Fili PUP w Drezdenku, Aleja Piastów 1c. Dokumenty należy wrzucać w zamkniętej kopercie – na  kopercie proszę podać Imię i Nazwisko pracownika, do którego skierowany jest dokument.
W celu sprawnego załatwienia sprawy prosimy również o podanie swojego imienia i nazwiska oraz nr telefonu do kontaktu.
 
Ten sposób obsługi klientów będzie obowiązywał do odwołania!

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-05-25
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2020 20:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 33
26 maja 2020 20:17 (Marek Kapiczak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany