Unieważnione

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP w Drezdenku oraz Biura Zamiejscowego PUP w Dobiegniewie


UWAGA!!!

Zmiana treści SIWZ


Strzelce Krajeńskie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP w Drezdenku oraz Biura Zamiejscowego PUP w Dobiegniewie
Numer ogłoszenia: 46174 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631140, faks 095 7637216.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pup.strzelcek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP w Drezdenku oraz Biura Zamiejscowego PUP w Dobiegniewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (DZ. U. z 2012 r. poz. 1529). Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale XVI SIWZ, załączniku nr 1 do SIWZ oraz formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe (orientacyjne - na podstawie historii usług pocztowych Zamawiającego) i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę tym samym oświadczając, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji niniejszej umowy. Zamawiający przyjął ilość przesyłek każdego rodzaju w oparciu o analizę potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. oraz jego Filii i Biura Zamiejscowego. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizowania podanych ilości przesyłek. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.12.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ponadto Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe, albo aktualny wpis do Rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie uprawniającym do wykonania zamówienia, lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania w/w zezwolenia zawierające oznaczenie operatora pocztowego posiadającego wpis do w/w rejestru na rzecz którego Wykonawca korzystający ze zwolnienia od wpisu wykonuje działalność
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał bądź wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych każda o wartości minimum 70.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz na podstawie załączonego przez Wykonawcę wykazu usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, do którego wykonawca dołączy dowody dotyczące tych usług, określające czy usługi te zostały wykonane należycie (np. poświadczenia, referencje itp.).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał minimum jedną placówkę (punkt odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek) na terenie każdej gminy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz na podstawie załączonego przez Wykonawcę wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, którymi dysponuje Wykonawca w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 6 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Poświadczenia, referencje, o których mowa w rozdziale IV pkt 2 ppkt b; 3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów, z których Wykonawca będzie korzystał przy realizacji części zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wg wzoru określonego na załączniku nr 7 do SIWZ; 4) W przypadku występowania pełnomocnika (osoby upoważnionej) należy złożyć pełnomocnictwo (upoważnienie) dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych itp.; 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składających ofertę wspólną - należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie: a) obowiązującej stawki VAT: jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie wartości umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto; b) obowiązującej stawki VAT: jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto; (istotne post umowy) Zmiany umowy następują w formie pisemnego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pup.strzelcek.pl (Menu główne w zakładce Przetargi)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie - pokój nr 25 (I piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie - pokój nr 25 (I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10-02-2014
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2014 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 781
26 lutego 2014 09:23 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2014 11:26 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2014 11:21 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9__wzor_umowy_po_zmianach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany