Wyniki postępowań przetargowych

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wybór Wykonawcy do wykonania zamówienia publicznego pod nazwą „Remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich”

Strzelce Krajeńskie, dnia 19.12.2019 r.

  DO.261.10.2019.JH

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYBÓR WYKONAWCY DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ  „Remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich”

 

 Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą „Remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich”, wybrana została oferta nr 1 Wykonawcy:

 

BEJNAR - PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI

Maciej Bejnar-Bejnarowicz

ul. Ukośna 13/4

66-400 Gorzów Wielkopolski

e-mail: maciejbejnar@gmail.com

 

Zaoferowano wykonanie zamówienia za cenę brutto 326.857,95 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 95/100).

Zaoferowano okres gwarancji podstawowy wydłużony o 24 miesiące.

Zaoferowano kwotę kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1.000,00 zł.

 

Punktacja:

Cena oferty – 60,00 pkt

Wydłużony okres gwarancji – 35,00 pkt

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 5,00 pkt

Łącznie – 100,00 pkt

 

Przy wyborze oferty kierowano się w 60% kryterium ceny oferty, w 35% kryterium wydłużonego okresu gwarancji, w 5 % kryterium wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

Była to jedyna oferta, która brała udział w postępowaniu, otrzymała łącznie 100,00 pkt i nie podlegała odrzuceniu.

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp ustalam Wykonawcy termin zawarcia umowy na dzień 20 grudnia 2019 r. o godz. 08:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie (pokój nr 26).

 

Informuję, że Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze zgodnie z ustaleniami ustawy Pzp.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-12-19
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Herberg
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2019 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 210
19 grudnia 2019 14:56 (Marek Kapiczak) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 14:56 (Marek Kapiczak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany