Zakres działania i kompetencje

Zakres działania i kompetencje

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo - doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.


Funkcjonowanie rad rynku pracy reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. 2014r. poz. 630). 

 

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należą m.in. zadania:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia.
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
 3. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
 4. Ocenianie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.
 5. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 6. Opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
 • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
 • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

      7. Opiniowanie promowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych.

 

      8. Opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:

 • kryteria doboru bezrobotnych,
 • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04-05-2016
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2016 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 469
04 maja 2016 12:06 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2016 12:04 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2016 11:29 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany