Aktualności - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - PFRON

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/154/2017 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2017 rok przyznane zostały środki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania z...

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 26 maja 2017r. do dnia 9 czerwca 2017r. prowadzi nabór: - wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W ramach naboru Powiatowy Urząd Pracy...

NABÓR DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻU (osoby bezrobotne po 30 r.ż.)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 10.05.2017r. do 23.05.2017r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu ze środków PFRON

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/154/2017 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2017 rok przyznane zostały środki w kwocie 64.000,00 zł na realizację zadania z...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014, poz. 639 z późn. zm.), ogłasza nabór wniosków pracodawców...

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie...

Nabór wiosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,...

Zatrzymaj banner przewijany