Aktualności - archiwum

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne do 30 kwietnia 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 15.04.2013 r. do dnia 30.04.2013 r.  ogłasza  nabór wniosków w ramach środków  finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy:

 

1. W ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS ( dla 12 osób).

Forma aktywizacji skierowana jest do osób bezrobotnych spełniających  co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) dot. osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

  1. osoby bezrobotne do 25 roku życia,
  2. osoby bezrobotne długotrwale albo po  zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art.50 ust.2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  3. osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  4. osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  5. osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  6. osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
  7. osoby bezrobotne niepełnosprawne.

2. W ramach środków Rezerwy Ministra przyznanych na realizację projektu pn.”Zaczynamy!”( dla 10 osób).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane nieprzerwanie w urzędzie pracy powyżej  6 miesięcy, licząc od daty ostatniej rejestracji.
 
Na szkolenia kierowane będą osoby posiadające pisemne uprawdopodobnienie zatrudnienia po ukończonym szkoleniu.
 
Wnioski  można  pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl  oraz  w:

  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 ( pokój nr 13)
  2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
  3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

 

/-/ mgr Marlena Płotecka
Dyrektor PUP

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15-04-2013
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2013 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1185
18 kwietnia 2013 14:58 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu.
18 kwietnia 2013 14:58 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany