Aktualności - archiwum

Uaktualnienie informacji dot. naboru wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie  od dnia 19.03.2014 r. do wyczerpania środków, w ramach środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza  nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.
Projekt pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do:

  1. osób bezrobotnych poniżej 25  roku życia, w szczególności takich, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy krócej niż 4 miesiące, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (20 kobiet, 2 mężczyzn);            
  2. osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia ( 1 kobieta, 4 mężczyzn);
  3. osób długotrwale bezrobotnych (9 kobiet);
  4. bezrobotnych ( 8 kobiet )  znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy spełniających co najmniej jedno z pozostałych kryteriów art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) tj.:

- po  zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art.50 ust.2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 
-  bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
-  samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,                  

- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia.
W pierwszej kolejności na szkolenia  kierowane będą osoby, które dotychczas nie  uczestniczyły w projekcie oraz osoby bezrobotne niepełnosprawne.
 
Przyjmowane do realizacji  będą wnioski złożone przez osoby bezrobotne, które posiadać będą oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę po zakończonym szkoleniu na okres min. 6 miesięcy. Przed rozpoczęciem szkolenia podpisana zostanie umowa trójstronna (pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, pracodawcą a instytucją szkoleniową), w której pracodawca zobowiązany zostanie do zatrudnienia bezrobotnego skierowanego na szkolenie w trakcie lub  po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu. 
 
Wnioski  można  pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl  oraz w:

  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39,  pokój nr 13 (parter).
  2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
  3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie  ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19-03-2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2014 08:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1113
24 marca 2014 08:01 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany