Aktualności - archiwum

Informacja na temat realizacji projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę”

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w dniu 01.07.2014 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę” finansowanego z Rezerwy Ministra.

 

W ramach projektu realizowane będą staże w ramach bonów stażowych  przeznaczonych dla 20 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.

 

Termin realizacji staży od 01.08.2014 r. do 31.01.2015 r.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane formą wsparcia proszone są o kontakt z doradcą klienta Powiatowego Urzędu Pracy:

 • w PUP Strzelce Kraj.

Pani Karolina Kopala nr tel. (95) 7637223, tel. kom. 508 292 773

Pani Anna Olszak nr tel. (95) 7637223, tel. kom. 508 292 721

Pani Katarzyna Wawrzynkiewicz  nr tel. (95) 7637226, tel. kom. 508 292 675

Pani Marzena Zubczewska – Bogdanow nr tel. (95) 7637225

tel. kom. 508 292 515                                                                                                                              

Pani Magdalena Andruszak nr tel. (95) 7637226, tel. kom. 508 292 675                        

 • w Filii PUP w Drezdenku

Pani Katarzyna Sałata  nr tel. (95) 762 23 54, tel. kom. 508 274 070

Pani Małgorzata Lubiak nr tel. (95) 762 23 54, tel. kom. 508 274 070

Pani Anna Kowalicka nr tel. (95) 762 60 66, tel. kom. 508 274 070

 • w Biurze Zamiejscowym w Dobiegniewie

Pani Aleksandra Kowalczyk –Ograbek nr tel. (95) 761 18 80, tel. kom. 508 240 684

Pani Ewelina Józefowska nr tel. (95) 761 18 81, tel. kom. 508 240 684

 

Termin wydawania przez doradców klienta PUP wniosków o przyznanie bonu stażowego 01.07.2014r. do 08.07.2014r.

 

Zasady przyznawania bonu stażowego w ramach projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę” finansowanego z Rezerwy Ministra

 1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia może zostać przyznany bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.
 2. Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania osobie bezrobotnej, której ustalono I lub II profil pomocy.
 3. Bon stażowy umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie skierowania na staż w celu nabycia umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy.
 4. Organizator stażu, który zatrudni osobę bezrobotną po zakończonym okresie odbywania stażu przez deklarowany okres 6 miesięcy otrzyma premię w wysokości 1.500 zł, która stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 5. Osobie odbywającej staż przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.
 6. W ramach bonu stażowego urząd finansuje:
 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w  miesięcznych transzach do wysokości 100 zł, łącznie ze stypendium,
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu, o której mowa powyżej, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01-07-2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2014 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1155
03 lipca 2014 12:56 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2014 14:05 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
01 lipca 2014 14:05 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany