Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o wydanie bonu szkoleniowego w ramach projektu „Nowe możliwości szansą na pracę” w dniach 15-23.07.2014r.

W ramach projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę” finansowanego z Rezerwy Ministra realizowane są szkolenia w ramach bonów szkoleniowych- przeznaczonych dla 8 osób bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Termin realizacji szkoleń  od 15.07.2014 r. do 30.11.2014 r.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane wsparciem w formie bonu szkoleniowego proszone są o kontakt z doradcą klienta Powiatowego Urzędu Pracy:

  • w PUP Strzelce Kraj.

Pani Karolina Kopala nr tel. (95) 7637223, tel. kom. 508 292 773

Pani Anna Olszak nr tel. (95) 7637213, tel. kom. 508 292 721 

Pani Katarzyna Wawrzynkiewicz  nr tel. (95) 7631666, tel. kom. 508 292 675

Pani Marzena Zubczewska – Bogdanow nr tel. (95) 7637225 tel. kom. 508 292 515  Pani Magdalena Andruszak nr tel. (95) 7637226, tel. kom. 508 292 675 

Pan Karol Krzywicki nr tel. (95)  763 72 25, tel. kom. 508 292 515    

  • w Filii PUP w Drezdenku

Pani Małgorzata Lubiak nr tel. (95) 762 23 54, tel. kom. 508 274 059

Pani Anna Kowalicka nr tel. (95) 762 60 66, tel. kom. 508 274 070

  • w Biurze Zamiejscowym w Dobiegniewie

Pani Ewelina Józefowska nr tel. (95) 761 18 81, tel. kom. 508 240 684

 

Termin wydawania przez doradców klienta PUP wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego  od 15.07.2014 r. do 23.07.2014 r.

 

Zasady przyznawania bonu szkoleniowego w ramach projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę” finansowanego z Rezerwy Ministra

 

1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia po uprawdopodobnieniu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, może zostać przyznany bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie  oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione  w związku z podjęciem szkolenia.

 

2. Przyznanie bonu szkoleniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania osobie bezrobotnej, której ustalono II profil pomocy. W przypadku ustalenia I profilu pomocy tylko
w uzasadnionych przypadkach.

 

3. Bon szkoleniowy umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie skierowania na wskazane szkolenie/ szkolenia.

 

4. Osobie odbywającej szkolenie przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia stypendium ustala się proporcjonalnie.

 

5. W ramach bonu szkoleniowego urząd finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

a) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe- w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej

b) przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu, w wysokości:

-  do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin

- powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin

c) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania

d) koszty zakwaterowania, jeżeli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania w formie ryczałtu wypłacanego w wysokości:

- do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego 75 godzin

- powyżej 550 zł do 1100 zł- w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin

- powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 

6. W ramach bonu szkoleniowego finansowane są koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14-07-2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2014 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 877
14 lipca 2014 10:52 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
14 lipca 2014 10:52 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 lipca 2014 10:51 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany