Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o wydanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Nowe możliwości szansą na pracę” w dniach 16.07-31.10.2014r.

W ramach projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę” finansowanego z Rezerwy Ministra realizowane są bony na zasiedlenie przeznaczone dla 15 osób bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Termin realizacji bonów na zasiedlenie od 16.07.2014 r. do 31.10.2014 r.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane wsparciem w formie bonu na zasiedlenie proszone są o kontakt z doradcą klienta Powiatowego Urzędu Pracy:

  • w PUP Strzelce Kraj.

Pani Karolina Kopala nr tel. (95) 7637223, tel. kom. 508 292 773

Pani Anna Olszak nr tel. (95) 7637223, tel. kom. 508 292 721

Pani Katarzyna Wawrzynkiewicz  nr tel. (95) 7637226, tel. kom. 508 292 675

Pani Marzena Zubczewska – Bogdanow nr tel. (95) 7637225
tel. kom. 508 292 515                                                                                                                              

Pani Magdalena Andruszak nr tel. (95) 7637226, tel. kom. 508 292 675

Pan Karol Krzywicki  nr tel. (95) 7637225
tel. kom. 508 292 515                                                                                                                                                      

  • w Filii PUP w Drezdenku

Pani Małgorzata Lubiak nr tel. (95) 762 23 54, tel. kom. 508 274 070

Pani Anna Kowalicka nr tel. (95) 762 60 66, tel. kom. 508 274 070

  • w Biurze Zamiejscowym w Dobiegniewie

Pani Ewelina Józefowska nr tel. (95) 762 23 54, tel. kom. 508 274 070

 

Termin wydawania przez doradców klienta PUP wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie  od 16.07.2014 r. do 31.08.2014 r.

 

Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę” finansowanego z Rezerwy Ministra

 

1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z podjęciem poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej jeżeli:

     a)       z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

      b)       odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

     c)       będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

2. Przyznanie bonu na zasiedlenie przysługuje osobie bezrobotnej do 30 roku życia, której ustalono II profil pomocy. W przypadku ustalenia I profilu pomocy tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

3. Środki Funduszu Pracy przyznawane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznaczone są na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

4. Bezrobotny, który otrzyma bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2014 08:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 736
16 lipca 2014 08:15 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
16 lipca 2014 08:15 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 lipca 2014 08:14 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany