Aktualności - archiwum

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - informacja dla pracodawców

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy (art. 69a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674 ze zm.).   

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, Powiatowy Urząd Pracy może przyznać środki z KFS na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego możliwe jest sfinansowanie:

  • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw  (przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EURO),  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 
Środki KFS w latach 2014-2015 przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i powyżej.
Wszystkich Pracodawców zainteresowanych w/w wsparciem prosimy   o wypełnienie ankiety badającej zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników  i pracodawców w wieku 45 lat i powyżej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i przesłanie jej do dnia 31 sierpnia 2014 r. na adres e-mail: zist@praca.gov.pl , faksem (95) 7637216 lub dostarczenie osobiście do: 
-Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. (pokój nr 13),
- PUP Filii w Drezdenku,
- Biura Zamiejscowego w Dobiegniewie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04-08-2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 sierpnia 2014 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 936
04 sierpnia 2014 14:57 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [ankieta_dla_pracodawcy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 sierpnia 2014 14:56 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 sierpnia 2014 14:55 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany