Aktualności - archiwum

Nabór uzupełniający wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 22.08.2014 r. do dnia 01.09.2014 r.  ogłasza  nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki finansowe przeznaczone są dla:

  1. 6 bezrobotnych kobiet oraz
  2. 1 bezrobotnego mężczyzny

spełniających co najmniej jedno  z kryteriów wymienionych   w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.)  będących   w  szczególnej  sytuacji  na  rynku pracy:
- bezrobotnych do 30 roku życia,
 - długotrwale bezrobotnych, 
 - bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
- bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniejjedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- bezrobotnych niepełnosprawnych.
 
Priorytetową grupą uczestników projektu są:
 

  1. Osoby bezrobotne do 25 roku życia –w tym młodzież NEET (osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  krócej niż 4 miesiące, w wieku do 25 r.ż., która nie ma zatrudnienia ani nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu).
  2. Osoby bezrobotne niepełnosprawne.
  3. Osoby bezrobotne spełniające co najmniej jeden z warunków dot.  art.49, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.

 
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. ( Dz. U.  z 2014 r. poz. 631) w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego, przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od ustalonego profilu pomocy oraz musi wynikać z indywidualnego planu działania przygotowanego przez doradcę klienta we współpracy z osobą bezrobotną. Przed złożeniem wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej osoba bezrobotna ma obowiązek zgłosić się do pracownika urzędu pracy - Doradcy Klienta Indywidualnego w celu ustalenia profilu pomocy oraz opracowania IPD.
                                                                                
  
Wnioski  można  pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl  oraz  w:

  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 ( I piętro, pokój nr 20)
  2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14
  3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie  ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22-08-2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2014 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 863
22 sierpnia 2014 15:27 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany