Aktualności - archiwum

Ogłoszenie o naborze deklaracji pracodawców do zorganizowania stażu - projekt EFS w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w dniach od 24.03.2015 r. do 07.04.2015 r. ogłasza nabór deklaracji pracodawców o zorganizowanie stażu  dla osób bezrobotnych  w wieku  18-29 zgodnie  z poniższymi kryteriami.

Do realizacji projektu spośród pracodawców, którzy zadeklarują chęć zorganizowania stażu, zostaną wybrane te deklaracje, w których będzie  najkorzystniejsza deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu oraz będzie brana pod uwagę dotychczasowa współpraca z urzędem.

Celem  szczegółowym priorytetu inwestycyjnego 8 ii jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój urząd będzie realizował projekt pozakonkursowy w ramach:
Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,
Działania 1.1 Działania publicznych służb  zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 18-29,
Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestnikami projektu będą osoby  należące do kategorii NEET wobec których ustalono I bądź II profil pomocy.
Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER za osobę taką uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
 1. nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)
 2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 3. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzeb do wykonywania pracy)
     Efektywność realizowanych przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej  będzie mierzona  z wykorzystaniem efektywności zatrudnieniowej. Spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej będzie weryfikowane na podstawie następujących warunków:
 •  w przypadku stosunku pracy - uczestnik projektu musi zostać zatrudniony na okres co najmniej trzech miesięcy
 • w przypadku umowy cywilnoprawnej - uczestnik musi zostać zatrudniony na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia
 • w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące – wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia
 
     Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy będzie uznane za spełnione pod warunkiem, że uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy. Istotna jest data rozpoczęcia pracy wskazana w umowie o pracę, nie zaś data zawarcia umowy. W liczbie osób pracujących na podstawie stosunku pracy należy uwzględniać wyłącznie uczestników zatrudnionych, co najmniej na okres trzech pełnych miesięcy. Tym samym, powinna to być jedna umowa, zawarta z jednym pracodawcą na minimum trzy pełne miesiące. Niemniej, mając na uwadze częste praktyki zawierania przez pracodawców pierwszej umowy o pracę na okres próbny (np. na jeden miesiąc), a następnie na dłuższy okres, dopuszcza się możliwość uwzględnienia drugiej umowy o pracę przedłożonej przez uczestnika projektu. W takiej sytuacji muszą zostać spełnione następujące warunki:
1) uczestnik został zatrudniony łącznie na okres co najmniej trzech miesięcy oraz
2) zachowano ciągłość zatrudnienia u tego samego pracodawcy.
 
     W przypadku, gdy uczestnik podjął zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek:
1) umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy pełne miesiące i
2) wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.
 
W przypadku umowy o dzieło, w których nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.
Uczestnik, co do zasady, powinien zostać zatrudniony na podstawie jednej umowy zawartej minimum na okres trzech pełnych miesięcy, niemniej w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego (np. umowa zlecenie), który jest zawierany w zależności od zakresu zlecenia, mogą to być np. dwie lub więcej umów, zawartych na okres łączny co najmniej 3 miesięcy.
 
     W związku ze złożonymi wcześniej przez pracodawców deklaracjami zatrudnienia młodych bezrobotnych po zakończonym stażu, Powiatowy Urząd Pracy przyjął do projektu, który  realizowany będzie w ramach PO WER deklaracje pracodawców, którzy proponowali najkorzystniejsze okresy zatrudnienia bezrobotnych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie ogłosiło naboru wniosków  o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy na sfinansowanie programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia. W związku z tym z deklaracji wcześniej złożonych przez pracodawców zorganizowanych zostanie 67 staży dla osób bezrobotnych do 29 roku życia. Deklarowane przez wybranych pracodawców okresy późniejszego zatrudnienia spełniają wymogi stawiane w projekcie realizowanym w ramach PO WER.

W projekcie współfinansowanym z EFS pozostało do zorganizowania 76 miejsc stażu dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 29 roku życia. Planowany termin rozpoczęcia 5-miesięcznych staży to lipiec 2015 r.
 
Druki deklaracji o zorganizowanie stażu można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich lub u doradcy klienta instytucjonalnego w :
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (tel.95 763 16 60, tel. kom. 508 292 675)
 • Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14
  (tel. 95 762 60 66, tel. kom.508 274 070)
 • Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w Dobiegniewie ul.Mickiewicza 3 (tel. 95 761 18 81, tel. kom. 508 240 684).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24-03-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2015 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 774
24 marca 2015 13:10 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2015 13:08 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [deklaracja_pracodawcy_do_zorganizowania_stazu_efs_2015.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2015 13:07 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany