Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej - PO WER

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim” realizowanego w ramach osi I Osoby młode na rynku pracy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko -drezdeneckim”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. rozpoczyna z dniem 10 kwietnia 2015 r. nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach niniejszego projektu. Przewiduje się udzielenie dofinansowania dla 28 uczestników projektu w wysokości maksymalnie 18,0 tys. zł. Nabór prowadzony będzie do dnia 24 kwietnia 2015 r.

Nabór skierowany jest wyłącznie, zgodnie z założeniami projektu, do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. spełniających kryteria kwalifkowalności uczestnictwa w projekcie przedstawione w poniższej tabeli.

 

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

 

Aby kwalifikować się do uczestnictwa w projekcie należy spełnić łącznie warunki nr 1-4,
a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek nr 5

1.

Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 29 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako osoba bezrobotna.

2.

Osoba bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy.

3.

Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich).

4.

Osoba nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni. 

5.

Osoba w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) bezrobotna przez okres nie dłuższy niż
4 miesiące liczony od daty ostatniej rejestracji do dnia otrzymania wsparcia w ramach projektu.

 

KRYTERIA DODATKOWE DECYDUJĄCE O PIERWSZEŃSTWIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1.

Osoba długotrwale bezrobotna tj.:

- w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy (należy wykazać faktyczny, nieprzerwany czas pozostawania bez zatrudnienia z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i po ostatniej rejestracji),

- w wieku 25-29 lat (przed ukończeniem 29 roku życia) pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy (należy wykazać faktyczny, nieprzerwany czas pozostawania bez zatrudnienia z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i po ostatniej rejestracji).

2.

Osoba o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca:

- wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne lub ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła  zawodowa, liceum ogólnokształcące/ profilowane, technikum) .

   

 

Osoby, których Wnioski o dofinansowanie  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyjęte do realizacji, przed otrzymaniem wsparcia zostaną skierowane na szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pn. „Mój mały biznes”. Planowany termin szkolenia –czerwiec 2015 r.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zobligowane są do zgłoszenia się do Doradcy Klienta w celu ustalenia profilu pomocy oraz przygotowania Indywidualnego Planu Działania.

 

Wnioski o dofinansowanie  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich lub u doradcy klienta w :

  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39
    (tel.95 763 16 60, tel. kom. 508 292 675)
  • Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14
    (tel. 95 762 60 66, tel. kom.508 274 070)
  • Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3 (tel. 95 761 18 81, tel. kom. 508 240 684).

 

                /-/ mgr Marlena Płotecka

Dyrektor PUP

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10-04-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Fiedler
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2015 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 720
10 kwietnia 2015 13:41 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [nabor_dotacje_power.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2015 13:38 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2015 13:36 Marek Kapiczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany