Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach PO WER


Ogłoszenie o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne  w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim” realizowanego w ramach osi I Osoby młode na rynku pracy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających  bez pracy  w powiecie strzelecko-drezdeneckim”  współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. rozpoczyna z dniem 22 kwietnia 2015 r.  nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach niniejszego projektu. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych.                                                  
 
Warunkiem otrzymania skierowania na wskazane szkolenie jest przedłożenie:
1. Oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby po zakończonym szkoleniu:
- na umowę o pracę na czas nieokreślony lub
- na umowę o pracę na czas określony na minimum 3 miesiące lub
- na umowę zlecenie na minimum okres 3 miesięcy i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
- na umowę o dzieło na minimum okres 3 miesięcy i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
- na umowę o dzieło na okres krótszy niż 3 miesiące i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
2.   Oświadczenia uczestnika szkolenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia, bez finansowego wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy.
Planowany termin realizacji szkoleń indywidualnych kwiecień – listopad 2015 r.
Nabór skierowany jest wyłącznie, zgodnie z założeniami projektu, do osób bezrobotnych zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. spełniających kryteria kwalifkowalności uczestnictwa w projekcie przedstawione w poniższej tabeli.
 
 
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
 
Aby kwalifikować się do uczestnictwa w projekcie należy spełnić łącznie warunki nr 1-4,
a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek nr 5
1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 29 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako osoba bezrobotna.
2. Osoba bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy.
3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich).
4. Osoba nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni. 
5. Osoba w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) bezrobotna przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące liczony od daty ostatniej rejestracji do dnia otrzymania wsparcia w ramach projektu.
 
KRYTERIA DODATKOWE DECYDUJĄCE O PIERWSZEŃSTWIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 
1. Osoba długotrwale bezrobotna tj.:
- w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy (należy wykazać faktyczny, nieprzerwany czas pozostawania bez zatrudnienia z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i po ostatniej rejestracji),
- w wieku 25-29 lat (przed ukończeniem 29 roku życia) pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy (należy wykazać faktyczny, nieprzerwany czas pozostawania bez zatrudnienia z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i po ostatniej rejestracji).
2. Osoba o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca:
- wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne lub ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła  zawodowa, liceum ogólnokształcące/ profilowane, technikum) .
   
 
Osoby zainteresowane szkoleniem indywidualnym zobligowane są do zgłoszenia się do Doradcy Klienta w celu ustalenia profilu pomocy oraz przygotowania Indywidualnego Planu Działania.
Wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne oraz Oświadczenie pracodawcy (…) lub Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności (…) można pobrać:
  • ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.
  • u doradców klienta
  • u Specjalistów ds. rozwoju zawodowego PUP w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (tel.95 763 72 25, tel. kom. 508 292 515) lub w Filii PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14 (tel. 95 763 23 54, tel. kom.508 274 059).
 
                                                                                    
/-/ mgr Marlena Płotecka
                                                                                            -Dyrektor PUP
                                                                                        w Strzelcach Kraj.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22-04-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2015 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 845
22 kwietnia 2015 12:28 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2015 12:28 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_zamiarze_podjecia_dzialalnosci.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2015 12:27 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [oswiadczenie_pracodawcy_o_zamiarze_zatrudnienia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany