Aktualności - archiwum

Nabór deklaracji pracodawców (staż) EFS- RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników" Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy - projekty pozakonkursowe, prowadzony jest nabór:
  - deklaracji pracodawców do zorganizowania 3- miesięcznych staży w ramach projektu.

Grupę docelową projektu stanowią osoby po 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

-osoby po 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.


Do realizacji projektu spośród pracodawców, którzy zadeklarują chęć zorganizowania stażu, zostaną wybrane te deklaracje, w których będzie najkorzystniejsza deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu oraz będzie brana pod uwagę dotychczasowa współpraca z urzędem. Przyjęte do realizacji zostaną te deklaracje, w których pracodawcy zobowiążą się do zatrudnienia uczestnika stażu bezpośrednio po jego zakończeniu:

- w ramach stosunku pracy na okres co najmniej 3 miesięcy,
- w ramach umowy cywilnoprawnej na minimum 3 miesiące oraz wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji staży – wrzesień 2015 r.

Druki deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich: www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl lub doradcy klienta instytucjonalnego w:
• Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (tel. 95 7631660)
• Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14 (tel. 95 7626066)
• Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3(tel.9576118 81).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10-07-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2015 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 692
14 lipca 2015 10:01 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [deklaracja_pracodawcy_staz_rpo.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2015 10:00 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany