Aktualności - archiwum

Ogłoszenie naboru wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art.150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego będą mogli się ubiegać o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia w wysokości: 1.800 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty za jedną osobę za jeden miesiąc, pod warunkiem, że wynagrodzenie zatrudnionej osoby wyniesie minimum 1.850 zł brutto.

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.


Wymagane będzie, aby umowy o pracę zawierane były na okres minimum 25 miesięcy, ze względu na wymaganą do osiągnięcia efektywność zatrudnieniową danej formy aktywizacji.     

 

Koszty realizacji nowego instrumentu w latach 2016-2018 finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Na jego finansowanie dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego przeznaczono ogółem kwotę 7.046,4 tys. zł,  z czego w 2016 roku 1.761,6 tys. zł, po 2.642,4 tys. zł  w roku 2017 i  2018.

 

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


Zasady naboru wniosków

Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w styczniu 2016 r. będzie trwał do dnia 22.01.2016 r.


Wnioski składane  w kolejnych miesiącach do 10 dnia każdego miesiąca rozpatrywane będą w danym miesiącu. Wnioski złożone po w/w terminie rozpatrywane będą w następnym miesiącu.

 

Druki wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia dostępne są na stronie internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl, w zakładce dokumenty do pobrania, dla pracodawców i przedsiębiorców oraz w wersji papierowej w:

  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39,  pokój nr 22 (I piętro).
  2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
  3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie  ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11-01-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2016 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 589
11 stycznia 2016 10:19 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2016 10:18 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany