Aktualności - archiwum

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

 
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. w 2016 roku z KFS będą finansowane następujące działania w ramach kształcenia ustawicznego:
 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (do kwoty 180.000,00 zł),
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych (do kwoty 18.000,00 zł),
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu (do kwoty 2.000,00 zł),
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem (do kwoty 2.400,00 zł).
 
W 2016 roku Powiatowe Urzędy Pracy będą mogły przyznawać wsparcie ze środków KFS w pierwszej kolejności pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej priorytetów:
 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych. Zakres kształcenia/szkolenia nie musi być tematycznie związany z głównym obszarem działalności wnioskującego, natomiast w/w priorytet nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich (psychospołecznych, interpersonalnych);
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (są to osoby, które pracę w tych warunkach rozpoczęły po 1 stycznia 1999 r.);
 3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dotyczy refundacji przez 12 miesięcy części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, do utrzymania ich w zatrudnieniu dodatkowo przez okres 12 miesięcy po zakończeniu refundacji).
 
O sfinansowanie w/w działań należy ubiegać się przed ich rozpoczęciem. Wniosek powinien być złożony w terminie, co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w roku 2016" Wysokość dofinansowania :
 1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika,
 2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 10 osób), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.
 
/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP


 

Formularze wniosków wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy http://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz w:

 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, pokój nr 13 (parter).
 • Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
 • Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.                    


Szczegółowe informacje pod nr tel. (95) 763 72 25 lub 728 414 730

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19-01-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2016 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 525
26 stycznia 2016 12:52 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [regulamin.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2016 12:52 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_wniosku__kfs.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2016 12:52 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [wniosek_kfs.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany