Aktualności - archiwum

Nabór deklaracji pracodawcy do zorganizowania staży - PO WERNABÓR DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻY
 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, prowadzony jest nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania 6 - miesięcznych staży w ramach projektu, zawierających zobowiązanie do zatrudnienia uczestnika stażu bezpośrednio po jego zakończeniu:
  1. w ramach stosunku pracy na okres co najmniej 3 miesięcy,
  2. w ramach umowy cywilnoprawnej na minimum 3 miesiące oraz wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Do realizacji projektu spośród pracodawców, którzy zadeklarują chęć zorganizowania stażu, zostaną wybrane te deklaracje, w których będzie najkorzystniejsza deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu oraz będzie brana pod uwagę dotychczasowa współpraca z urzędem.
 
Nabór prowadzony jest w okresie od dnia 26.01.2016 r. do dnia 05.02.2016 r.
Liczba osób przewidzianych do skierowania na staż - 50.

 
Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-30 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET") zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez tut. Urząd wskaźników zawartych w projekcie, priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne z kategorii NEET oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji staży –14.03.2016 r.
 
Kolejny nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania 5- miesięcznych staży w ramach ww. projektu planowany jest w maju 2016 r. Liczba osób przewidzianych do skierowania na staż - 100.


Druki deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich: www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl lub doradcy klienta instytucjonalnego w:
• Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (tel. 95 7631660)
• Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14 (tel. 95 7626066)
• Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul.Mickiewicza 3 (tel.95 7611881).


/_/ mgr Marlena Płotecka
- Dyrektor PUP

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26-01-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2016 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 432
26 stycznia 2016 13:50 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [deklaracja_pracodawcy_do_zorganizowania_stazu_power.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2016 13:30 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2016 13:29 Marek Kapiczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany