Aktualności - archiwum

Nabór deklaracji pracodawców w okresie od 26.01-05.02.2016r. do zorganizowania staży w ramach RPO Lubuskie 2020


NABÓR DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻY
 
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników" Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy - projekty pozakonkursowe, prowadzony jest nabór:


- deklaracji pracodawców do zorganizowania 6 - miesięcznych staży w ramach projektu, zawierających zobowiązanie do zatrudnienia uczestnika stażu bezpośrednio po jego zakończeniu:
- w ramach stosunku pracy na okres co najmniej 3 miesięcy,
- w ramach umowy cywilnoprawnej na minimum 3 miesiące oraz wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzeniaza pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


Do realizacji projektu spośród pracodawców, którzy zadeklarują chęć zorganizowania stażu, zostaną wybrane te deklaracje, w których będzie najkorzystniejsza deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu oraz będzie brana pod uwagę dotychczasowa współpraca z urzędem.
 
Nabór prowadzony jest w okresie od dnia 26.01.2016 r. do dnia 05.02.2016 r.
Liczba osób przewidzianych do skierowania na staż – 35.


Grupę docelową projektu stanowią osoby po 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
-osoby po 50 roku życia,
- kobiety, - osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji staży –14.03.2016 r.
Kolejny nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania 5- miesięcznych staży w ramach ww. projektu planowany jest w maju 2016 r. Liczba osób przewidzianych do skierowania na staż – 50.


Druki deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich: www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl lub doradcy klienta instytucjonalnego w:
• Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (tel. 95 7631660)
• Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14 (tel. 95 7626066)
• Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul.Mickiewicza 3 (tel.95 7611881).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26-01-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2016 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 468
26 stycznia 2016 15:27 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2016 15:24 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
26 stycznia 2016 15:24 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [deklaracja_efs_staze_rpol.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany