Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

 

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach:
 

I. Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

- planuje się zorganizowanie szkoleń indywidualnych dla 20 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET") zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez tut. Urząd wskaźników zawartych w projekcie, priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne z kategorii NEET oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

II. Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników" Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy - projekty pozakonkursowe


- planuje się zorganizowanie szkoleń indywidualnych dla 34 osób bezrobotnych po 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby po 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
 

Nabór prowadzony jest od dnia 03.02.2016 r. do wyczerpania środków finansowych.

Termin realizacji wsparcia cały 2016 r.


Osoby uprawnione, zainteresowane formą wsparcia muszą posiadać oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub powierzeniu innej pracy zarobkowej po ukończonym szkoleniu.
W przypadku:

- umowy o pracę na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy, w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu, za co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę w przeliczeniu na pełny etat, 
- umowy zlecenie na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy, której wartość będzie równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
- umowy o dzieło, której wartość będzie równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


Formularz wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne można pobrać u doradcy klienta.
Kontakt z doradcą klienta indywidualnego w:

• Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39
• Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14
• Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.
 

/-/ mgr Marlena Płotecka
- Dyrektor PUP

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03-02-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2016 07:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 563
04 lutego 2016 07:40 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
04 lutego 2016 07:38 Monika Kowalik - Ukrycie dokumentu.
04 lutego 2016 07:38 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany