Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

 

         Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. do składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 
Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET") zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez tut. Urząd wskaźników zawartych w projekcie, priorytetowo będą traktowane:
- osoby długotrwale bezrobotne z kategorii NEET oraz
- osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Nabór prowadzony jest od dnia 03.02.2016 r. do wyczerpania środków finansowych.

Planuje się przyznanie bonu szkoleniowego dla 21 osób.

Termin realizacji wsparcia cały 2016 r.
 
      Osoby uprawnione, zainteresowane formą wsparcia muszą posiadać oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub powierzeniu innej pracy zarobkowej po ukończonym(ch) szkoleniu(ach). W przypadku:
- umowy o pracę na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy, w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu, za co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę w przeliczeniu na pełny etat, 
- umowy zlecenie na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy, której wartość będzie równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- umowy o dzieło, której wartość będzie równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Formularz wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego można pobrać u doradcy klienta.
Kontakt z doradcą klienta indywidualnego w:

• Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39
• Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14
• Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.
 
/_/ mgr Marlena Płotecka
- Dyrektor PUP

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03-02-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2016 07:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 523
04 lutego 2016 07:40 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
04 lutego 2016 07:39 Monika Kowalik - Ukrycie dokumentu.
04 lutego 2016 07:39 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany